ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Moosighiye Irani   Shahidi 12:41 15:41 20:41 21:41 0:11
Golhaye Taaze 087 Shajarian 13:04 16:04 21:04 22:04 0:34
Shakhe Gol 120 Elahe 13:28 16:28 21:28 22:28 0:58
Golhaye Taaze 019 Khansari 13:41 16:41 21:41 22:41 1:11
Shakhe Gol 233 Zabihi 14:06 17:06 22:06 23:06 1:36
Shakhe Gol 394 Shahidi 14:34 17:34 22:34 23:34 2:04
Shakhe Gol 259 Banan & Golpa & Elahe & Sima B 14:57 17:57 22:57 23:57 2:27
Barge Sabz 168 Iraj 15:39 18:39 23:39 0:39 3:09
Shakhe Gol 052 Nasser Masoudi 16:06 19:06 0:06 1:06 3:36
Shakhe Gol 421 Khansari 16:19 19:19 0:19 1:19 3:49
Moosighiye Irani   Ghavami (Fakhtei) 16:44 19:44 0:44 1:44 4:14
Barge Sabz 127 Iraj 17:11 20:11 1:11 2:11 4:41
Golhaye Taaze 077 Shajarian 17:37 20:37 1:37 2:37 5:07
Moosighiye Irani   Delkash 18:03 21:03 2:03 3:03 5:33
Golhaye Rangarang 420 Mahasti & Iraj 18:31 21:31 2:31 3:31 6:01
Golhaye Rangarang 531 Marzieh & Iraj 19:00 22:00 3:00 4:00 6:30
Barge Sabz 102 Khansari 19:29 22:29 3:29 4:29 6:59
Barge Sabz 161 Ghavami (Fakhtei) 19:56 22:56 3:56 4:56 7:26
Golhaye Javidan !!! Abdolali Vaziri 20:24 23:24 4:24 5:24 7:54
Shakhe Gol 397 Iraj 20:47 23:47 4:47 5:47 8:17
Shakhe Gol 414 Pooran & Golpa 21:14 0:14 5:14 6:14 8:44
Barge Sabz 213 Ghavami (Fakhtei) 21:43 0:43 5:43 6:43 9:13
Moosighiye Irani   Marzieh 22:11 1:11 6:11 7:11 9:41
Barge Sabz 203 Ghavami (Fakhtei) 22:38 1:38 6:38 7:38 10:08
Golhaye Taaze 067 Shahidi 23:03 2:03 7:03 8:03 10:33
Shakhe Gol 135 Marzieh  23:28 2:28 7:28 8:28 10:58
Shakhe Gol 059 Yasamin 23:42 2:42 7:42 8:42 11:12
Barge Sabz 153 Khansari 23:55 2:55 7:55 8:55 11:25
Shakhe Gol 455 Kooros 0:23 3:23 8:23 9:23 11:53
Shakhe Gol 082 Banan 0:38 3:38 8:38 9:38 12:08
Barge Sabz 005 Zabihi 0:53 3:53 8:53 9:53 12:23
Shakhe Gol 261 Golpa 1:24 4:24 9:24 10:24 12:54
Golhaye Rangarang 293B Marzieh & Ghavami (Fakhtei) 1:52 4:52 9:52 10:52 13:22
Golhaye Rangarang 415 Parvin & Ghavami  2:18 5:18 10:18 11:18 13:48
Golhaye Taaze 076 Khansari 2:47 5:47 10:47 11:47 14:17
Barge Sabz 176 Iraj 3:11 6:11 11:11 12:11 14:41
Barge Sabz 211 Amir Hayati 3:37 6:37 11:37 12:37 15:07
Shakhe Gol 338 Shahidi 4:06 7:06 12:06 13:06 15:36
Golhaye Javidan 147 Ghavami (Fakhtei) & Golpa 4:36 7:36 12:36 13:36 16:06
Barge Sabz 256 Golpa 5:23 8:23 13:23 14:23 16:53
Shakhe Gol 140 Azar 5:49 8:49 13:49 14:49 17:19
Barge Sabz 090 Golpa 6:04 9:04 14:04 15:04 17:34
Shakhe Gol 399 Khansari 6:32 9:32 14:32 15:32 18:02
Golhaye Taaze 026 Shahidi 6:58 9:58 14:58 15:58 18:28
Golhaye Taaze 004 Shahidi 7:23 10:23 15:23 16:23 18:53
Shakhe Gol 156 Marzieh 7:53 10:53 15:53 16:53 19:23
Golhaye Rangarang 245 Banan 8:07 11:07 16:07 17:07 19:37
Barge Sabz 221 Ghavami (Fakhtei) 8:53 11:53 16:53 17:53 20:23
Golhaye Taaze 152 Khansari 9:22 12:22 17:22 18:22 20:52
Barge Sabz 048 Ghavami (Fakhtei) 9:48 12:48 17:48 18:48 21:18
Golhaye Rangarang 491 Iraj & Sima Bina & Golpa 10:18 13:18 18:18 19:18 21:48
Golhaye Rangarang 560 Mahmoodi & Mahasti 11:12 14:12 19:12 20:12 22:42
Moosighiye Irani   Khansari 11:42 14:42 19:42 20:42 23:12
Golhaye Rangarang 462 Nahid & Golpa 12:07 15:07 20:07 21:07 23:37
--------> -left:none' x:num="42705.541657592687">12:59 15:59 20:59 21:59 0:29 Shakhe Gol 032 Azar 12:43 15:43 20:43 21:43 0:13 Barge Sabz 116 Khansari 12:59 15:59 20:59 21:59 0:29