برگشت به صفحه اول

 ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Golhaye Rangarang 323 Marzieh & Ghavami (Fakhtei) 12:38 15:38 20:38 21:38 0:08
Moosighiye Irani   Elahe & Shajarian 13:07 16:07 21:07 22:07 0:37
Golhaye Rangarang 175 Marzieh 13:34 16:34 21:34 22:34 1:04
Golhaye Rangarang 525 Roya & Golpa 14:20 17:20 22:20 23:20 1:50
Shakhe Gol 036 Roohbakhsh 14:48 17:48 22:48 23:48 2:18
Shakhe Gol 257 Elahe 15:03 18:03 23:03 0:03 2:33
Shakhe Gol 163 Kooros 15:19 18:19 23:19 0:19 2:49
Golhaye Taaze 007 Shahidi 15:33 18:33 23:33 0:33 3:03
Shakhe Gol 243 Elahe & Shahidi 16:01 19:01 0:01 1:01 3:31
Golhaye Javidan 098 Khatere Parvaneh & Banan 16:28 19:28 0:28 1:28 3:58
Barge Sabz 210 Ghavami 17:03 20:03 1:03 2:03 4:33
Shakhe Gol 342 Shahidi 17:34 20:34 1:34 2:34 5:04
Golhaye Taaze 062 Shahidi 17:48 20:48 1:48 2:48 5:18
Barge Sabz 172 Khansari 18:13 21:13 2:13 3:13 5:43
Golhaye Rangarang 471 Homeira 18:41 21:41 2:41 3:41 6:11
Golhaye Rangarang 503 Parvin & Ghavami (Fakhtei) & K 19:09 22:09 3:09 4:09 6:39
Barge Sabz 092 Khansari 20:02 23:02 4:02 5:02 7:32
Barge Sabz 272 Ghavami (Fakhtei) 20:29 23:29 4:29 5:29 7:59
Golhaye Javidan 119 Ghavami (Fakhtei) & Zabihi 20:53 23:53 4:53 5:53 8:23
Golhaye Rangarang 385 Pooran & Ghavami & Shahidi 21:39 0:39 5:39 6:39 9:09
Barge Sabz 271 Shajarian 22:24 1:24 6:24 7:24 9:54
Golhaye Rangarang 172 Banan 22:45 1:45 6:45 7:45 10:15
Shakhe Gol 439 Shajarian 23:16 2:16 7:16 8:16 10:46
Golhaye Taaze 143 Nader Golchin 23:44 2:44 7:44 8:44 11:14
Golhaye Taaze 009 Khansari 0:12 3:12 8:12 9:12 11:42
Golhaye Sahraee 045 Azar 0:41 3:41 8:41 9:41 12:11
Golhaye Rangarang 258B  Elahe & Ghavami (Fakhtei) 0:55 3:55 8:55 9:55 12:25
Shakhe Gol 339 Golpa 1:24 4:24 9:24 10:24 12:54
Shakhe Gol 037 Sima Bina 1:39 4:39 9:39 10:39 13:09
Golhaye Rangarang 165 Marzieh 1:53 4:53 9:53 10:53 13:23
Barge Sabz 002 Zabihi 2:23 5:23 10:23 11:23 13:53
Shakhe Gol 450 Shajarian 2:50 5:50 10:50 11:50 14:20
Golhaye Rangarang 266B  Shahidi 3:15 6:15 11:15 12:15 14:45
Shakhe Gol 367 Khansari 3:43 6:43 11:43 12:43 15:13
Shakhe Gol 093 Marzieh 3:56 6:56 11:56 12:56 15:26
Golhaye Rangarang 201 Banan 4:10 7:10 12:10 13:10 15:40
Barge Sabz 044 Iraj 4:56 7:56 12:56 13:56 16:26
Shakhe Gol 438 Vafaee 5:23 8:23 13:23 14:23 16:53
Barge Sabz 302 Golpa 5:48 8:48 13:48 14:48 17:18
Barge Sabz 128 Ghavami (Fakhtei) 6:09 9:09 14:09 15:09 17:39
Barge Sabz 267 Iraj 6:37 9:37 14:37 15:37 18:07
Moosighiye Irani   Shahidi 7:04 10:04 15:04 16:04 18:34
Golhaye Taaze 087 Shajarian 7:27 10:27 15:27 16:27 18:57
Shakhe Gol 120 Elahe 7:51 10:51 15:51 16:51 19:21
Golhaye Taaze 019 Khansari 8:04 11:04 16:04 17:04 19:34
Shakhe Gol 233 Zabihi 8:29 11:29 16:29 17:29 19:59
Shakhe Gol 394 Shahidi 8:57 11:57 16:57 17:57 20:27
Shakhe Gol 259 Banan & Golpa & Elahe & Sima B 9:21 12:21 17:21 18:21 20:51
Barge Sabz 168 Iraj 10:02 13:02 18:02 19:02 21:32
Shakhe Gol 052 Nasser Masoudi 10:29 13:29 18:29 19:29 21:59
Shakhe Gol 421 Khansari 10:43 13:43 18:43 19:43 22:13
Moosighiye Irani   Ghavami (Fakhtei) 11:07 14:07 19:07 20:07 22:37
Barge Sabz 127 Iraj 11:34 14:34 19:34 20:34 23:04
Golhaye Taaze 077 Shajarian 12:00 15:00 20:00 21:00 23:30

برگشت به صفحه اول