برگشت به صفحه اول

 ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Barge Sabz 051 Zabihi 12:39 15:39 20:39 21:39 0:09
Shakhe Gol 387 Pooran 13:06 16:06 21:06 22:06 0:36
Barge Sabz 262 Khansari 13:33 16:33 21:33 22:33 1:03
Golhaye Taaze 052 Ghavami (Fakhtei) 13:57 16:57 21:57 22:57 1:27
Shakhe Gol 239 Elahe 14:24 17:24 22:24 23:24 1:54
Golhaye Taaze 181 Shahidi 14:38 17:38 22:38 23:38 2:08
Shakhe Gol 398 Khansari 15:07 18:07 23:07 0:07 2:37
Barge Sabz 071 Khansari 15:33 18:33 23:33 0:33 3:03
Golhaye Rangarang 407 Shahidi 16:03 19:03 0:03 1:03 3:33
Barge Sabz 032 Ghavami (Fakhtei) 16:32 19:32 0:32 1:32 4:02
Golhaye Javidan 128 Banan 17:05 20:05 1:05 2:05 4:35
Barge Sabz 140 Khansari 17:52 20:52 1:52 2:52 5:22
Shakhe Gol 381 Khansari 18:16 21:16 2:16 3:16 5:46
Barge Sabz 249 Shajarian 18:43 21:43 2:43 3:43 6:13
Golhaye Taaze 036 Golpa 19:06 22:06 3:06 4:06 6:36
Shakhe Gol 260 Ramin & Ramesh & Elahe & Shahi 19:31 22:31 3:31 4:31 7:01
Golhaye Sahraee 015 Sima Bina 20:28 23:28 4:28 5:28 7:58
Shakhe Gol 299 Sima Bina & Pooran & Massoudi  20:42 23:42 4:42 5:42 8:12
Golhaye Javidan !!! Abdolali Vaziri 21:36 0:36 5:36 6:36 9:06
Shakhe Gol 363 Kooros 22:07 1:07 6:07 7:07 9:37
Barge Sabz 242 Shajarian 22:21 1:21 6:21 7:21 9:51
Golhaye Taaze 014 Iraj 22:47 1:47 6:47 7:47 10:17
Barge Sabz 134 Khansari 23:16 2:16 7:16 8:16 10:46
Golhaye Rangarang 206 Marzieh & Ghavami (Fakhtei) 23:44 2:44 7:44 8:44 11:14
Moosighiye Irani   Khatere Parvane 0:29 3:29 8:29 9:29 11:59
Golhaye Taaze 135 Khansari 0:50 3:50 8:50 9:50 12:20
Barge Sabz 001 Zabihi 1:16 4:16 9:16 10:16 12:46
Golhaye Taaze 183 Khansari 1:42 4:42 9:42 10:42 13:12
Shakhe Gol 459 Iraj 2:08 5:08 10:08 11:08 13:38
Golhaye Rangarang 539 Elahe & Golpa 2:34 5:34 10:34 11:34 14:04
Golhaye Taaze 115 Khansari 3:03 6:03 11:03 12:03 14:33
Golhaye Taaze 149 Golpa 3:31 6:31 11:31 12:31 15:01
Golhaye Rangarang 441 Sima Bina & Golpa 3:54 6:54 11:54 12:54 15:24
Shakhe Gol 409 Khansari & Ghavami (Fakhtei) & 4:21 7:21 12:21 13:21 15:51
Barge Sabz 119 Ghavami (Fakhtei) 5:15 8:15 13:15 14:15 16:45
Shakhe Gol 422 Ghavami (Fakhtei) 5:38 8:38 13:38 14:38 17:08
Shakhe Gol 084 Ghavami 6:04 9:04 14:04 15:04 17:34
Shakhe Gol 098 Golpa 6:18 9:18 14:18 15:18 17:48
Golhaye Rangarang 228B Banan 6:46 9:46 14:46 15:46 18:16
Moosighiye Irani   Marzieh 7:17 10:17 15:17 16:17 18:47
Barge Sabz 293 Ghavami (Fakhtei) 7:44 10:44 15:44 16:44 19:14
Shakhe Gol 072 Marzieh 8:11 11:11 16:11 17:11 19:41
Golhaye Sahraee 022 Yasamin 8:24 11:24 16:24 17:24 19:54
Golhaye Taaze 098 Shahidi 8:38 11:38 16:38 17:38 20:08
Golhaye Rangarang 213 Marzieh 9:15 12:15 17:15 18:15 20:45
Golhaye Taaze 086 Khansari 9:41 12:41 17:41 18:41 21:11
Barge Sabz 301 Golpa 10:09 13:09 18:09 19:09 21:39
Shakhe Gol 026 Azar 10:35 13:35 18:35 19:35 22:05
Barge Sabz 279 Shajarian 10:49 13:49 18:49 19:49 22:19
Golhaye Rangarang 510B Elahe & Ghavami & Iraj 11:14 14:14 19:14 20:14 22:44
Shakhe Gol 354 Ghavami (Fakhtei) 11:49 14:49 19:49 20:49 23:19
Golhaye Rangarang 401 Shahin Dokht & Ghavami 12:03 15:03 20:03 21:03 23:33
         
      12:15 15:15 20:15 21:15 23:45

برگشت به صفحه اول