برگشت به صفحه اول

 ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Barge Sabz 112 Shahidi 12:36 15:36 20:36 21:36 0:06
Golhaye Taaze 066 Shajarian 13:04 16:04 21:04 22:04 0:34
Moosighiye Irani   Ghavami (Fakhtei) 13:29 16:29 21:29 22:29 0:59
Golhaye Rangarang 422 Roya & Golpa 13:58 16:58 21:58 22:58 1:28
Moosighiye Irani   Delkash 14:27 17:27 22:27 23:27 1:57
Golhaye Taaze 061 Golpa 14:48 17:48 22:48 23:48 2:18
Barge Sabz 202 Golpa 15:13 18:13 23:13 0:13 2:43
Golhaye Taaze 124 Shahidi 15:40 18:40 23:40 0:40 3:10
Golhaye Rangarang 248 Marzieh & Ghavami (Fakhtei) 16:09 19:09 0:09 1:09 3:39
Golhaye Rangarang 261 Marzieh 16:37 19:37 0:37 1:37 4:07
Barge Sabz 079 Khansari 17:07 20:07 1:07 2:07 4:37
Moosighiye Irani   Delkash 17:35 20:35 1:35 2:35 5:05
Shakhe Gol 452 Pooran & Shahidi 18:00 21:00 2:00 3:00 5:30
Shakhe Gol 395 Shahidi 18:28 21:28 2:28 3:28 5:58
Golhaye Rangarang 246 Golpa & Elahe 18:56 21:56 2:56 3:56 6:26
Barge Sabz 124 Ghavami (Fakhtei) 19:26 22:26 3:26 4:26 6:56
Golhaye Rangarang 558B Marzieh & Shahid & Golpai 19:52 22:52 3:52 4:52 7:22
Moosighiye Irani   Iraj 20:37 23:37 4:37 5:37 8:07
Barge Sabz 066 Mostaghim 21:02 0:02 5:02 6:02 8:32
Barge Sabz 060 Abdoali Vaziri 21:30 0:30 5:30 6:30 9:00
Shakhe Gol 355 Pooran & Marzieh & Elahe & Sim 21:58 0:58 5:58 6:58 9:28
Golhaye Javidan 146 Golpa 22:30 1:30 6:30 7:30 10:00
Barge Sabz 142 Golpa 23:13 2:13 7:13 8:13 10:43
Shakhe Gol 258 Kooros 23:39 2:39 7:39 8:39 11:09
Shakhe Gol 189 Golpa 23:53 2:53 7:53 8:53 11:23
Golhaye Sahraee 057 Manoochehr Ghanooni & Jalal Gh 0:21 3:21 8:21 9:21 11:51
Barge Sabz 310 Iraj 0:35 3:35 8:35 9:35 12:05
Barge Sabz 013 Zabihi 0:55 3:55 8:55 9:55 12:25
Golhaye Taaze 154 Shajarian 1:24 4:24 9:24 10:24 12:54
Golhaye Rangarang 573 Marzieh & Ghavami 1:49 4:49 9:49 10:49 13:19
Golhaye Rangarang 395 Elahe & Shahidi 2:13 5:13 10:13 11:13 13:43
Golhaye Taaze 070 Khansari 2:58 5:58 10:58 11:58 14:28
Shakhe Gol 206 Golpa 3:22 6:22 11:22 12:22 14:52
Golhaye Rangarang 547 Ahdieh & Vafaee 3:49 6:49 11:49 12:49 15:19
Moosighiye Irani   Ghavami (Fakhtei) 4:18 7:18 12:18 13:18 15:48
Barge Sabz 146 Khansari 4:43 7:43 12:43 13:43 16:13
Barge Sabz 141 Golpa 5:11 8:11 13:11 14:11 16:41
Golhaye Rangarang 312 Elahe & Shahidi 5:35 8:35 13:35 14:35 17:05
Shakhe Gol 379 Ghavami (Fakhtei) & Golpa & Kh 6:03 9:03 14:03 15:03 17:33
Shakhe Gol 294 Shahidi 6:49 9:49 14:49 15:49 18:19
Golhaye Rangarang 205B Marzieh 7:03 10:03 15:03 16:03 18:33
Shakhe Gol 051 Jafroudi 7:33 10:33 15:33 16:33 19:03
Barge Sabz 097 Ghavami (Fakhtei) 7:47 10:47 15:47 16:47 19:17
Golhaye Taaze 138 Simin Ghanem & Shajarian 8:07 11:07 16:07 17:07 19:37
Golhaye Rangarang 236B Ghavami (fakhtei) 8:35 11:35 16:35 17:35 20:05
Golhaye Sahraee 030 Elahe 9:02 12:02 17:02 18:02 20:32
Barge Sabz 232 Massoudi 9:15 12:15 17:15 18:15 20:45
Golhaye Taaze 010 Golpa 9:43 12:43 17:43 18:43 21:13
Golhaye Javidan 149 Ghavami (Fakhtei) & Shahidi 10:07 13:07 18:07 19:07 21:37
Barge Sabz 067 Golpa 10:52 13:52 18:52 19:52 22:22
Golhaye Rangarang 455 Qavami & Elaheh 11:16 14:16 19:16 20:16 22:46
Golhaye Taaze 006 Ghavami (Fakhtei) 11:41 14:41 19:41 20:41 23:11
Golhaye Rangarang 373 Ghavami & Parvin 12:09 15:09 20:09 21:09 23:39
               

برگشت به صفحه اول