برگشت به صفحه اول

 ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Golhaye Javidan 092 Marzieh & Banan 12:38 15:38 20:38 21:38 0:08
Barge Sabz 255 Shajarian 13:26 16:26 21:26 22:26 0:56
Shakhe Gol 165 Marzieh 13:50 16:50 21:50 22:50 1:20
Golhaye Rangarang 563 Vafaee & Parvin 14:03 17:03 22:03 23:03 1:33
Moosighiye Irani   Farah 14:29 17:29 22:29 23:29 1:59
Barge Sabz 260 Shahidi 14:44 17:44 22:44 23:44 2:14
Golhaye Taaze 064 Sima Bina 15:12 18:12 23:12 0:12 2:42
Golhaye Rangarang 388 Elahe & Ghavami (Fakhtei) & Sh 15:37 18:37 23:37 0:37 3:07
Barge Sabz 145 Banan 16:23 19:23 0:23 1:23 3:53
Shakhe Gol 400 Shahidi 16:50 19:50 0:50 1:50 4:20
Golhaye Rangarang 235 Ghavami (Fakhtei) 17:18 20:18 1:18 2:18 4:48
Golhaye Rangarang 450 Ahdieh & Golpa 18:03 21:03 2:03 3:03 5:33
Golhaye Sahraee 010 Mostaghim 18:32 21:32 2:32 3:32 6:02
Shakhe Gol 056 Sima Bina 18:46 21:46 2:46 3:46 6:16
Shakhe Gol 345 Iraj 19:01 22:01 3:01 4:01 6:31
Golhaye Taaze 094 Iraj 19:15 22:15 3:15 4:15 6:45
Barge Sabz 138 Shahidi 19:39 22:39 3:39 4:39 7:09
Golhaye Taaze 168 Khansari 20:07 23:07 4:07 5:07 7:37
Barge Sabz 031 Banan 20:34 23:34 4:34 5:34 8:04
Golhaye Rangarang 460 Homeira 21:03 0:03 5:03 6:03 8:33
Golhaye Rangarang 114 Marzieh 21:31 0:31 5:31 6:31 9:01
Shakhe Gol 226 Parvin 22:03 1:03 6:03 7:03 9:33
Golhaye Taaze 025 Shajarian & Hayede 22:18 1:18 6:18 7:18 9:48
Barge Sabz 192 Ghavami (Fakhtei) 22:44 1:44 6:44 7:44 10:14
Shakhe Gol 107 Golpa 23:12 2:12 7:12 8:12 10:42
Golhaye Rangarang 262 Marzieh & Ghavami (Fakhtei) 23:42 2:42 7:42 8:42 11:12
Moosighiye Irani   Shajarian & Gloria 0:07 3:07 8:07 9:07 11:37
Shakhe Gol 406 Iraj 0:34 3:34 8:34 9:34 12:04
Golhaye Rangarang 182B Marzieh & Golpa 1:00 4:00 9:00 10:00 12:30
Shakhe Gol 078 Nezakati 1:29 4:29 9:29 10:29 12:59
Barge Sabz 287 Shajarian 1:43 4:43 9:43 10:43 13:13
Golhaye Javidan 154 Ghavami (Fakhtei) & Shahidi 2:08 5:08 10:08 11:08 13:38
Golhaye Rangarang 280 Marzieh & Ghavami (Fakhtei) 2:52 5:52 10:52 11:52 14:22
Shakhe Gol 432 Khansari 3:20 6:20 11:20 12:20 14:50
Shakhe Gol 246 Shahidi 3:47 6:47 11:47 12:47 15:17
Shakhe Gol 325 Shahidi 4:12 7:12 12:12 13:12 15:42
Shakhe Gol 038 Sima Bina 4:44 7:44 12:44 13:44 16:14
Shakhe Gol 442 Khansari 4:59 7:59 12:59 13:59 16:29
Golhaye Taaze 015 Ahdieh & Shahidi 5:28 8:28 13:28 14:28 16:58
Shakhe Gol 374 Golpa 5:56 8:56 13:56 14:56 17:26
Barge Sabz 099 Khansari 6:22 9:22 14:22 15:22 17:52
Barge Sabz 122 Shahidi 6:49 9:49 14:49 15:49 18:19
Golhaye Rangarang 574B Elahe & Golpa 7:17 10:17 15:17 16:17 18:47
Barge Sabz 173 Iraj 7:57 10:57 15:57 16:57 19:27
Barge Sabz 037 Ghavami (Fakhtei) 8:23 11:23 16:23 17:23 19:53
Golhaye Rangarang 204 Zabihi 8:53 11:53 16:53 17:53 20:23
Golhaye Javidan !!! Abdolali Vaziri 9:23 12:23 17:23 18:23 20:53
Golhaye Rangarang 533 Elahe & Khansari 9:48 12:48 17:48 18:48 21:18
Golhaye Taaze 119 Golpa 10:17 13:17 18:17 19:17 21:47
Golhaye Taaze 083 Ahdieh & Iraj 10:44 13:44 18:44 19:44 22:14
Barge Sabz 268 Shahidi 11:11 14:11 19:11 20:11 22:41
Golhaye Sahraee 021 Massoudi 11:37 14:37 19:37 20:37 23:07
Shakhe Gol 416 Shahidi & Vafaee & Ghavami & K 11:52 14:52 19:52 20:52 23:22
10:01 13:01 18:01 19:01 21:31

برگشت به صفحه اول