برگشت به صفحه اول

 ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Barge Sabz 271 Shajarian 12:55 15:55 20:55 21:55 0:25
Golhaye Rangarang 172 Banan 13:16 16:16 21:16 22:16 0:46
Shakhe Gol 439 Shajarian 13:46 16:46 21:46 22:46 1:16
Golhaye Taaze 143 Nader Golchin 14:15 17:15 22:15 23:15 1:45
Golhaye Taaze 009 Khansari 14:42 17:42 22:42 23:42 2:12
Golhaye Sahraee 045 Azar 15:11 18:11 23:11 0:11 2:41
Golhaye Rangarang 258B  Elahe & Ghavami (Fakhtei) 15:25 18:25 23:25 0:25 2:55
Shakhe Gol 339 Golpa 15:54 18:54 23:54 0:54 3:24
Shakhe Gol 037 Sima Bina 16:09 19:09 0:09 1:09 3:39
Golhaye Rangarang 165 Marzieh 16:23 19:23 0:23 1:23 3:53
Barge Sabz 002 Zabihi 16:53 19:53 0:53 1:53 4:23
Shakhe Gol 450 Shajarian 17:20 20:20 1:20 2:20 4:50
Golhaye Rangarang 266B  Shahidi 17:46 20:46 1:46 2:46 5:16
Shakhe Gol 367 Khansari 18:14 21:14 2:14 3:14 5:44
Shakhe Gol 093 Marzieh 18:27 21:27 2:27 3:27 5:57
Golhaye Rangarang 201 Banan 18:41 21:41 2:41 3:41 6:11
Barge Sabz 044 Iraj 19:27 22:27 3:27 4:27 6:57
Shakhe Gol 438 Vafaee 19:54 22:54 3:54 4:54 7:24
Barge Sabz 302 Golpa 20:18 23:18 4:18 5:18 7:48
Barge Sabz 128 Ghavami (Fakhtei) 20:39 23:39 4:39 5:39 8:09
Barge Sabz 267 Iraj 21:08 0:08 5:08 6:08 8:38
Moosighiye Irani   Shahidi 21:34 0:34 5:34 6:34 9:04
Golhaye Taaze 087 Shajarian 21:58 0:58 5:58 6:58 9:28
Shakhe Gol 120 Elahe 22:21 1:21 6:21 7:21 9:51
Golhaye Taaze 019 Khansari 22:34 1:34 6:34 7:34 10:04
Shakhe Gol 233 Zabihi 22:59 1:59 6:59 7:59 10:29
Shakhe Gol 394 Shahidi 23:28 2:28 7:28 8:28 10:58
Shakhe Gol 259 Banan & Golpa & Elahe & Sima B 23:51 2:51 7:51 8:51 11:21
Barge Sabz 168 Iraj 0:33 3:33 8:33 9:33 12:03
Shakhe Gol 052 Nasser Masoudi 1:00 4:00 9:00 10:00 12:30
Shakhe Gol 421 Khansari 1:13 4:13 9:13 10:13 12:43
Moosighiye Irani   Ghavami (Fakhtei) 1:38 4:38 9:38 10:38 13:08
Barge Sabz 127 Iraj 2:05 5:05 10:05 11:05 13:35
Golhaye Taaze 077 Shajarian 2:31 5:31 10:31 11:31 14:01
Moosighiye Irani   Delkash 2:57 5:57 10:57 11:57 14:27
Golhaye Rangarang 420 Mahasti & Iraj 3:24 6:24 11:24 12:24 14:54
Golhaye Rangarang 531 Marzieh & Iraj 3:54 6:54 11:54 12:54 15:24
Barge Sabz 102 Khansari 4:22 7:22 12:22 13:22 15:52
Barge Sabz 161 Ghavami (Fakhtei) 4:50 7:50 12:50 13:50 16:20
Golhaye Javidan !!! Abdolali Vaziri 5:18 8:18 13:18 14:18 16:48
Shakhe Gol 397 Iraj 5:41 8:41 13:41 14:41 17:11
Shakhe Gol 414 Pooran & Golpa 6:08 9:08 14:08 15:08 17:38
Barge Sabz 213 Ghavami (Fakhtei) 6:37 9:37 14:37 15:37 18:07
Moosighiye Irani   Marzieh 7:04 10:04 15:04 16:04 18:34
Barge Sabz 203 Ghavami (Fakhtei) 7:32 10:32 15:32 16:32 19:02
Golhaye Taaze 067 Shahidi 7:57 10:57 15:57 16:57 19:27
Shakhe Gol 135 Marzieh  8:22 11:22 16:22 17:22 19:52
Shakhe Gol 059 Yasamin 8:36 11:36 16:36 17:36 20:06
Barge Sabz 153 Khansari 8:49 11:49 16:49 17:49 20:19
Shakhe Gol 455 Kooros 9:16 12:16 17:16 18:16 20:46
Shakhe Gol 082 Banan 9:32 12:32 17:32 18:32 21:02
Barge Sabz 005 Zabihi 9:47 12:47 17:47 18:47 21:17
Shakhe Gol 261 Golpa 10:18 13:18 18:18 19:18 21:48
Golhaye Rangarang 293B Marzieh & Ghavami (Fakhtei) 10:46 13:46 18:46 19:46 22:16

برگشت به صفحه اول