ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Golhaye Rangarang 561 Hayede 12:55 15:55 20:55 21:55 0:25
Shakhe Gol 362 Shahidi & Nahid 13:21 16:21 21:21 22:21 0:51
Shakhe Gol 252 Golpa 13:47 16:47 21:47 22:47 1:17
Golhaye Rangarang 567 Sima Bina & Shajarian 14:13 17:13 22:13 23:13 1:43
Barge Sabz 115 Dadbeh 14:41 17:41 22:41 23:41 2:11
Shakhe Gol 113 Kooros 15:07 18:07 23:07 0:07 2:37
Golhaye Sahraee 024 Massoudi 15:25 18:25 23:25 0:25 2:55
Golhaye Taaze 131 Sogol & Shahidi 15:39 18:39 23:39 0:39 3:09
Shakhe Gol 290 Elahe 16:08 19:08 0:08 1:08 3:38
Golhaye Javidan !!! Abdolali Vaziri 16:22 19:22 0:22 1:22 3:52
Golhaye Rangarang 490 Homeira 16:53 19:53 0:53 1:53 4:23
Shakhe Gol 385 Ghavami (Fakhtei) 17:21 20:21 1:21 2:21 4:51
Golhaye Taaze 106 Shajarian 17:48 20:48 1:48 2:48 5:18
Barge Sabz 039 Ghavami (Fakhtei) 18:16 21:16 2:16 3:16 5:46
Shakhe Gol 193 Golpa 18:45 21:45 2:45 3:45 6:15
Barge Sabz 083 Banan 19:13 22:13 3:13 4:13 6:43
Barge Sabz 191 Ghavami (Fakhtei) 19:39 22:39 3:39 4:39 7:09
Golhaye Rangarang 310 Pooran & Shahidi 20:07 23:07 4:07 5:07 7:37
Barge Sabz 181 Ghavami (Fakhtei) 20:35 23:35 4:35 5:35 8:05
Barge Sabz !!! Ghavami 21:04 0:04 5:04 6:04 8:34
Golhaye Rangarang 480 Sima Bina & Iraj 21:34 0:34 5:34 6:34 9:04
Barge Sabz 157 Massoudi 22:00 1:00 6:00 7:00 9:30
Barge Sabz 033 Zohre 22:27 1:27 6:27 7:27 9:57
Golhaye Taaze 122 Shahidi 22:57 1:57 6:57 7:57 10:27
Golhaye Rangarang 216B Banan 23:23 2:23 7:23 8:23 10:53
Moosighiye Irani   Elahe 23:51 2:51 7:51 8:51 11:21
Shakhe Gol 081 Marzieh 0:21 3:21 8:21 9:21 11:51
Shakhe Gol 465 Kooros 0:36 3:36 8:36 9:36 12:06
Shakhe Gol 286 Elahe 0:48 3:48 8:48 9:48 12:18
Shakhe Gol 278 Elahe 1:03 4:03 9:03 10:03 12:33
Golhaye Taaze 116 Iraj 1:18 4:18 9:18 10:18 12:48
Barge Sabz 064 Ghavami (Fakhtei) 1:44 4:44 9:44 10:44 13:14
Golhaye Taaze 020 Khansari 2:14 5:14 10:14 11:14 13:44
Shakhe Gol 250 Golpa 2:39 5:39 10:39 11:39 14:09
Barge Sabz 156 Ghavami (Fakhtei) 3:07 6:07 11:07 12:07 14:37
Barge Sabz 288 Shajarian 3:34 6:34 11:34 12:34 15:04
Shakhe Gol 204 Elahe 3:59 6:59 11:59 12:59 15:29
Golhaye Rangarang 515 Hayede 4:13 7:13 12:13 13:13 15:43
Barge Sabz 103 Ghavami (Fakhtei) 4:41 7:41 12:41 13:41 16:11
Golhaye Sahraee 013 Elahe 5:10 8:10 13:10 14:10 16:40
Shakhe Gol 144 Elahe 5:25 8:25 13:25 14:25 16:55
Barge Sabz 030 Ghavami (Fakhtei) 5:38 8:38 13:38 14:38 17:08
Golhaye Rangarang 448 Homeira 6:06 9:06 14:06 15:06 17:36
Shakhe Gol 196 Marzieh 6:34 9:34 14:34 15:34 18:04
Golhaye Rangarang 249 Banan 6:49 9:49 14:49 15:49 18:19
Golhaye Taaze 097 Shajarian 7:17 10:17 15:17 16:17 18:47
Golhaye Rangarang 383 Pooran & Shahidi 7:41 10:41 15:41 16:41 19:11
Shakhe Gol 176 Roohbakhsh 8:11 11:11 16:11 17:11 19:41
Barge Sabz 113 Ghavami (Fakhtei) 8:27 11:27 16:27 17:27 19:57
Shakhe Gol 310 Shahidi 8:40 11:40 16:40 17:40 20:10
Moosighiye Irani   Shahidi 8:56 11:56 16:56 17:56 20:26
Barge Sabz 235 Nozar 9:19 12:19 17:19 18:19 20:49
Moosighiye Irani   Delkash 9:49 12:49 17:49 18:49 21:19
Golhaye Rangarang 430 Elahe & Ghavami (Fakhtei) 10:15 13:15 18:15 19:15 21:45
-116.pdf">116 Khansari 12:59 15:59 20:59 21:59 0:29 Shakhe Gol 032 Azar 12:43 15:43 20:43 21:43 0:13 Barge Sabz 116 Khansari 12:59 15:59 20:59 21:59 0:29 Shakhe Gol 032 Azar 12:43 15:43 20:43 21:43 0:13 Barge Sabz 116 Khansari 12:59 15:59 20:59 21:59 0:29