برگشت به صفحه اول

 ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

برگشت به صفحه اول

  ight:12.75pt'> Moosighiye Irani   Delkash 4:31 7:31 12:31 13:31 16:01 Shakhe Gol 138 Marzieh 5:00 8:00 13:00 14:00 16:30 Golhaye Rangarang 500 Homeira 5:14 8:14 13:14 14:14 16:44 Golhaye Rangarang 510 Elahe & Iraj 5:43 8:43 13:43 14:43 17:13 Barge Sabz 227 Shahidi 6:10 9:10 14:10 15:10 17:40 Golhaye Javidan 138 Amir Hayati & Banan & Ghavami  6:39 9:39 14:39 15:39 18:09 Barge Sabz 057 Golpa 7:23 10:23 15:23 16:23 18:53 Moosighiye Irani   Delkash & Khansari 7:45 10:45 15:45 16:45 19:15 Golhaye Rangarang 326 Pooran & Ghavami 8:12 11:12 16:12 17:12 19:42 Shakhe Gol 445 Vafaee 8:40 11:40 16:40 17:40 20:10 Barge Sabz 289 Ghavami (Fakhtei) 9:07 12:07 17:07 18:07 20:37 Golhaye Rangarang 195B  Marzieh 9:34 12:34 17:34 18:34 21:04 Shakhe Gol 032 Azar 10:18 13:18 18:18 19:18 21:48 Barge Sabz 116 Khansari 10:35 13:35 18:35 19:35 22:05                                    

برگشت به صفحه اول