ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Golhaye Taaze 027 Khansari 12:45 15:45 20:45 21:45 0:15
Barge Sabz 283 Shajarian 13:14 16:14 21:14 22:14 0:44
Shakhe Gol 238 Elahe 13:38 16:38 21:38 22:38 1:08
Golhaye Rangarang 509 Ghavami (Fakhtei) & Ahdieh 13:53 16:53 21:53 22:53 1:23
Golhaye Taaze 109 Iraj 14:19 17:19 22:19 23:19 1:49
Moosighiye Irani   Khansari 14:47 17:47 22:47 23:47 2:17
Golhaye Taaze 120 Nader Golchin 15:14 18:14 23:14 0:14 2:44
Golhaye Rangarang 544 Elahe & Shahidi 15:44 18:44 23:44 0:44 3:14
Golhaye Taaze 071 Shajarian 16:11 19:11 0:11 1:11 3:41
Shakhe Gol 018B Yasamin 16:27 19:27 0:27 1:27 3:57
Barge Sabz 186 Ghavami (Fakhtei) 16:41 19:41 0:41 1:41 4:11
Shakhe Gol 352 Golpa 17:09 20:09 1:09 2:09 4:39
Golhaye Taaze 101 Shahidi 17:36 20:36 1:36 2:36 5:06
Shakhe Gol 149 Ghavami (Fakhtei) 18:05 21:05 2:05 3:05 5:35
Shakhe Gol 202 Khansari 18:20 21:20 2:20 3:20 5:50
Golhaye Rangarang 437 Elahe & Shahidi 18:49 21:49 2:49 3:49 6:19
Golhaye Taaze 175 Shajarian 19:19 22:19 3:19 4:19 6:49
Shakhe Gol 030 Sima Bina 19:44 22:44 3:44 4:44 7:14
Shakhe Gol 282 Pooran 19:59 22:59 3:59 4:59 7:29
Golhaye Rangarang 240B Ghavami 20:13 23:13 4:13 5:13 7:43
Barge Sabz 114 Shahidi 20:42 23:42 4:42 5:42 8:12
Golhaye Rangarang 453 Sima Bina & Golpa 21:11 0:11 5:11 6:11 8:41
Golhaye Sahraee 012 Sima Bina 21:40 0:40 5:40 6:40 9:10
Golhaye Rangarang 271 Shahidi 21:56 0:56 5:56 6:56 9:26
Shakhe Gol 357 Golpa 22:25 1:25 6:25 7:25 9:55
Golhaye Taaze 096 Shahidi 22:52 1:52 6:52 7:52 10:22
Golhaye Sahraee 056 Massoudi 23:16 2:16 7:16 8:16 10:46
Shakhe Gol 191 Golpa 23:31 2:31 7:31 8:31 11:01
Barge Sabz 295 Khansari 23:58 2:58 7:58 8:58 11:28
Shakhe Gol 170 Shahidi 0:16 3:16 8:16 9:16 11:46
Golhaye Taaze 137 Shahidi 0:44 3:44 8:44 9:44 12:14
Barge Sabz 028 Farah 1:13 4:13 9:13 10:13 12:43
Golhaye Rangarang 436 Marzieh 1:39 4:39 9:39 10:39 13:09
Golhaye Rangarang 421 Nahid & Shahidi 2:09 5:09 10:09 11:09 13:39
Golhaye Taaze 016 Nader Golchin 2:37 5:37 10:37 11:37 14:07
Shakhe Gol 264 Ghavami (Fakhtei) 3:02 6:02 11:02 12:02 14:32
Golhaye Taaze 110 Ahdieh & Iraj 3:31 6:31 11:31 12:31 15:01
Golhaye Rangarang 286B Marzieh & Ghavami 4:01 7:01 12:01 13:01 15:31
Barge Sabz 100 Ghavami (Fakhtei) 4:29 7:29 12:29 13:29 15:59
Barge Sabz 226 Massoudi 5:00 8:00 13:00 14:00 16:30
Golhaye Rangarang 457 Nahid & Ghavami 5:27 8:27 13:27 14:27 16:57
Barge Sabz 174 Golpa 5:56 8:56 13:56 14:56 17:26
Golhaye Taaze 187 Shajarian 6:24 9:24 14:24 15:24 17:54
Shakhe Gol 410 Khansari & Shajarian 6:52 9:52 14:52 15:52 18:22
Shakhe Gol 050 Sima Bina 7:46 10:46 15:46 16:46 19:16
Golhaye Rangarang 549 Marzieh & Iraj 8:01 11:01 16:01 17:01 19:31
Golhaye Rangarang 269 Sima Bina & Ghavami (Fakhtei) 8:21 11:21 16:21 17:21 19:51
Golhaye Rangarang 579 Hayede 8:51 11:51 16:51 17:51 20:21
Golhaye Taaze 133 Shajarian 9:22 12:22 17:22 18:22 20:52
Golhaye Taaze 047 Khansari 9:49 12:49 17:49 18:49 21:19
Moosighiye Irani   Delkash 10:13 13:13 18:13 19:13 21:43
Shakhe Gol 283 Ghavami (Fakhtei) 10:37 13:37 18:37 19:37 22:07
Shakhe Gol 324 Elahe & Vigen 10:51 13:51 18:51 19:51 22:21
Golhaye Rangarang 418 Ahdieh & Golpa 11:20 14:20 19:20 20:20 22:50
>