ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
:Arial, sans-serif;mso-font-charset:0'>Ahdieh & Shajarian 1:48 4:48 9:48 10:48 13:18 Barge Sabz 046 Banan 2:18 5:18 10:18 11:18 13:48 Shakhe Gol 253 Shahidi 2:49 5:49 10:49 11:49 14:19 Shakhe Gol 159 Parvin 3:17 6:17 11:17 12:17 14:47 Shakhe Gol 085 Golpa 3:30 6:30 11:30 12:30 15:00 Golhaye Rangarang !!! Elahe & Golpa & Banan 3:58 6:58 11:58 12:58 15:28 Golhaye Rangarang 474 Pooran 4:37 7:37 12:37 13:37 16:07 Golhaye Rangarang 327 Shahidi & Pooran 5:04 8:04 13:04 14:04 16:34 Shakhe Gol 320 Ramesh 5:45 8:45 13:45 14:45 17:15 Barge Sabz 224 Nozar 6:00 9:00 14:00 15:00 17:30 Golhaye Rangarang 136 Banan 6:31 9:31 14:31 15:31 18:01 Shakhe Gol 053 Golpa 7:01 10:01 15:01 16:01 18:31 Shakhe Gol 227 Golpa 7:32 10:32 15:32 16:32 19:02 Golhaye Taaze 057 Khansari 7:59 10:59 15:59 16:59 19:29 Moosighiye Irani   Delkash 8:24 11:24 16:24 17:24 19:54 Shakhe Gol 138 Marzieh 8:52 11:52 16:52 17:52 20:22 Golhaye Rangarang 500 Homeira 9:07 12:07 17:07 18:07 20:37 Golhaye Rangarang 510 Elahe & Iraj 9:36 12:36 17:36 18:36 21:06 Barge Sabz 227 Shahidi 10:03 13:03 18:03 19:03 21:33 Golhaye Javidan 138 Amir Hayati & Banan & Ghavami  10:31 13:31 18:31 19:31 22:01 Barge Sabz 057 Golpa 11:16 14:16 19:16 20:16 22:46 Moosighiye Irani   Delkash & Khansari 11:37 14:37 19:37 20:37 23:07 Golhaye Rangarang 326 Pooran & Ghavami 12:04 15:04 20:04 21:04 23:34 :none;border-left:none' x:num="42519.838486793997">20:07 22:37 Golhaye Rangarang 491 Iraj & Sima Bina & Golpa 11:37 14:37 19:37 20:37 23:07