ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس
Barge Sabz 086 Banan 12:33 15:33 20:33 21:33
Golhaye Rangarang 299 Marzieh & Ghavami (Fakhtei) 13:00 16:00 21:00 22:00
Golhaye Rangarang 102 Khatere Parvaneh 13:30 16:30 21:30 22:30
Golhaye Taaze 042 Shajarian 13:58 16:58 21:58 22:58
Golhaye Rangarang 468 Ahdieh & Khansari 14:24 17:24 22:24 23:24
Shakhe Gol 336 Kooros 14:54 17:54 22:54 23:54
Golhaye Javidan !!! Abdolali Vaziri 15:10 18:10 23:10 0:10
Golhaye Rangarang 298 Parvin & Shahidi 15:39 18:39 23:39 0:39
Golhaye Rangarang 348 Ghavami & Parvin 16:07 19:07 0:07 1:07
Golhaye Taaze 058 Shajarian 16:34 19:34 0:34 1:34
Shakhe Gol 168 Marzieh  16:56 19:56 0:56 1:56
Shakhe Gol 190 Banan  17:09 20:09 1:09 2:09
Barge Sabz 165 Khansari 17:23 20:23 1:23 2:23
Barge Sabz 096 Ghavami (Fakhtei) 17:50 20:50 1:50 2:50
Moosighiye Irani   Marzieh 18:20 21:20 2:20 3:20
Golhaye Rangarang 219B Banan 18:47 21:47 2:47 3:47
Golhaye Rangarang 375 Ahdiyeh & Golpa 19:15 22:15 3:15 4:15
Golhaye Rangarang 472 Marzieh & Shajarian 19:44 22:44 3:44 4:44
Golhaye Sahraee 008 Sima Bina 20:12 23:12 4:12 5:12
Golhaye Sahraee 041 Kooros 20:25 23:25 4:25 5:25
Barge Sabz 160 Shahidi 20:41 23:41 4:41 5:41
Golhaye Rangarang 265 Marzieh & Ghavami (Fakhtei) 21:08 0:08 5:08 6:08
Barge Sabz 082 Khansari 21:37 0:37 5:37 6:37
Barge Sabz 237 Massoudi 22:05 1:05 6:05 7:05
Barge Sabz 126 Khansari 22:33 1:33 6:33 7:33
Golhaye Rangarang 333 Marzieh & Ghavami (Fakhtei) 22:58 1:58 6:58 7:58
Golhaye Rangarang 176 Banan 23:25 2:25 7:25 8:25
Barge Sabz 010 Zabihi 0:07 3:07 8:07 9:07
Shakhe Gol 139 Kooros 0:36 3:36 8:36 9:36
Golhaye Rangarang 541 Elahe & Vafaee 0:49 3:49 8:49 9:49
Shakhe Gol 074 Marzieh 1:18 4:18 9:18 10:18
Shakhe Gol 346 Kooros 1:32 4:32 9:32 10:32
Shakhe Gol 326 Kooros 1:46 4:46 9:46 10:46
Golhaye Rangarang 562B Ahdieh & Shahidi & Shajarian 2:00 5:00 10:00 11:00
Golhaye Taaze 092 Shajarian 2:54 5:54 10:54 11:54
Golhaye Rangarang 170 Marzieh 3:24 6:24 11:24 12:24
Golhaye Rangarang 355 Marzieh & Ghavami (Fakhtei) 4:09 7:09 12:09 13:09
Golhaye Taaze 008 Iraj 4:51 7:51 12:51 13:51
Barge Sabz 125 Shahidi 5:18 8:18 13:18 14:18
Moosighiye Irani   Golpa 5:46 8:46 13:46 14:46
Shakhe Gol 262 Ghavami (Fakhtei) & Golpa & Sh 6:17 9:17 14:17 15:17
Golhaye Javidan 156 Shahidi & Ghavami (Fakhtei) 6:46 9:46 14:46 15:46
Golhaye Rangarang 569 Marzieh & Iraj 7:28 10:28 15:28 16:28
Golhaye Sahraee 042 Sima Bina 7:56 10:56 15:56 16:56
Golhaye Rangarang 259 Elahe & Ghavami (Fakhtei) 8:11 11:11 16:11 17:11
Barge Sabz 094 Khansari 8:41 11:41 16:41 17:41
Moosighiye Meli   Khansari 9:11 12:11 17:11 18:11
Golhaye Rangarang 546 Sima Bina & Khansari 9:38 12:38 17:38 18:38
Golhaye Rangarang 254 Marzieh & Banan 10:04 13:04 18:04 19:04
Barge Sabz 036 Adib Khonsari 10:30 13:30 18:30 19:30
Shakhe Gol 151 Golpa 11:01 14:01 19:01 20:01
Shakhe Gol 209 Marzieh 11:31 14:31 19:31 20:31
Golhaye Rangarang 286 Golpa & Marzieh 11:43 14:43 19:43 20:43
Golhaye Rangarang 228 Banan & Ghavami (Fakhtei) 12:12 15:12 20:12 21:12
       
/BS-240.pdf">240 Massoudi 12:07 15:07 20:07 21:07                       AGE WIZARD-->