برگشت به صفحه اول

 ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Shakhe Gol 452 Pooran & Shahidi 12:51 15:51 20:51 21:51 0:21
Shakhe Gol 395 Shahidi 13:20 16:20 21:20 22:20 0:50
Golhaye Rangarang 246 Golpa & Elahe 13:48 16:48 21:48 22:48 1:18
Barge Sabz 124 Ghavami (Fakhtei) 14:17 17:17 22:17 23:17 1:47
Golhaye Rangarang 558B Marzieh & Shahid & Golpai 14:44 17:44 22:44 23:44 2:14
Moosighiye Irani   Iraj 15:28 18:28 23:28 0:28 2:58
Barge Sabz 066 Mostaghim 15:54 18:54 23:54 0:54 3:24
Barge Sabz 060 Abdoali Vaziri 16:22 19:22 0:22 1:22 3:52
Shakhe Gol 355 Pooran & Marzieh & Elahe & Sim 16:49 19:49 0:49 1:49 4:19
Golhaye Javidan 146 Golpa 17:22 20:22 1:22 2:22 4:52
Barge Sabz 142 Golpa 18:05 21:05 2:05 3:05 5:35
Shakhe Gol 258 Kooros 18:30 21:30 2:30 3:30 6:00
Shakhe Gol 189 Golpa 18:44 21:44 2:44 3:44 6:14
Golhaye Sahraee 057 Manoochehr Ghanooni & Jalal Gh 19:13 22:13 3:13 4:13 6:43
Barge Sabz 310 Iraj 19:26 22:26 3:26 4:26 6:56
Barge Sabz 013 Zabihi 19:46 22:46 3:46 4:46 7:16
Golhaye Taaze 154 Shajarian 20:16 23:16 4:16 5:16 7:46
Golhaye Rangarang 573 Marzieh & Ghavami 20:40 23:40 4:40 5:40 8:10
Golhaye Rangarang 395 Elahe & Shahidi 21:05 0:05 5:05 6:05 8:35
Golhaye Taaze 070 Khansari 21:50 0:50 5:50 6:50 9:20
Shakhe Gol 206 Golpa 22:14 1:14 6:14 7:14 9:44
Golhaye Rangarang 547 Ahdieh & Vafaee 22:41 1:41 6:41 7:41 10:11
Moosighiye Irani   Ghavami (Fakhtei) 23:10 2:10 7:10 8:10 10:40
Barge Sabz 146 Khansari 23:35 2:35 7:35 8:35 11:05
Barge Sabz 141 Golpa 0:02 3:02 8:02 9:02 11:32
Golhaye Rangarang 312 Elahe & Shahidi 0:27 3:27 8:27 9:27 11:57
Shakhe Gol 379 Ghavami (Fakhtei) & Golpa & Kh 0:55 3:55 8:55 9:55 12:25
Shakhe Gol 294 Shahidi 1:41 4:41 9:41 10:41 13:11
Golhaye Rangarang 205B Marzieh 1:55 4:55 9:55 10:55 13:25
Shakhe Gol 051 Jafroudi 2:25 5:25 10:25 11:25 13:55
Barge Sabz 097 Ghavami (Fakhtei) 2:39 5:39 10:39 11:39 14:09
Golhaye Taaze 138 Simin Ghanem & Shajarian 2:59 5:59 10:59 11:59 14:29
Golhaye Rangarang 236B Ghavami (fakhtei) 3:27 6:27 11:27 12:27 14:57
Golhaye Sahraee 030 Elahe 3:54 6:54 11:54 12:54 15:24
Barge Sabz 232 Massoudi 4:07 7:07 12:07 13:07 15:37
Golhaye Taaze 010 Golpa 4:35 7:35 12:35 13:35 16:05
Golhaye Javidan 149 Ghavami (Fakhtei) & Shahidi 4:59 7:59 12:59 13:59 16:29
Barge Sabz 067 Golpa 5:43 8:43 13:43 14:43 17:13
Golhaye Rangarang 455 Qavami & Elaheh 6:07 9:07 14:07 15:07 17:37
Golhaye Taaze 006 Ghavami (Fakhtei) 6:33 9:33 14:33 15:33 18:03
Golhaye Rangarang 373 Ghavami & Parvin 7:01 10:01 15:01 16:01 18:31
Golhaye Rangarang 246B  Elahe & Golpa 7:29 10:29 15:29 16:29 18:59
Shakhe Gol 434 Shahidi 7:58 10:58 15:58 16:58 19:28
Barge Sabz 285 Massoudi 8:22 11:22 16:22 17:22 19:52
Shakhe Gol 230 Sima Bina 8:48 11:48 16:48 17:48 20:18
Golhaye Rangarang 403 Shahidi & Nahid 9:02 12:02 17:02 18:02 20:32
Golhaye Rangarang !!! Marzieh 9:32 12:32 17:32 18:32 21:02
Shakhe Gol 134 Golpa 10:03 13:03 18:03 19:03 21:33
Shakhe Gol 019 Elahe 10:31 13:31 18:31 19:31 22:01
Golhaye Rangarang 236 Ghavami (Fakhtei) 10:45 13:45 18:45 19:45 22:15
Golhaye Taaze 113 Ghavami (Fakhtei) 11:28 14:28 19:28 20:28 22:58
Shakhe Gol 094 Marzieh 11:55 14:55 19:55 20:55 23:25
Golhaye Rangarang 171 Banan 12:09 15:09 20:09 21:09 23:39
               

برگشت به صفحه اول