ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Shakhe Gol 278 Elahe 12:40 15:40 20:40 21:40 0:10
Golhaye Taaze 116 Iraj 12:54 15:54 20:54 21:54 0:24
Barge Sabz 064 Ghavami (Fakhtei) 13:20 16:20 21:20 22:20 0:50
Golhaye Taaze 020 Khansari 13:51 16:51 21:51 22:51 1:21
Shakhe Gol 250 Golpa 14:16 17:16 22:16 23:16 1:46
Barge Sabz 156 Ghavami (Fakhtei) 14:44 17:44 22:44 23:44 2:14
Barge Sabz 288 Shajarian 15:10 18:10 23:10 0:10 2:40
Shakhe Gol 204 Elahe 15:36 18:36 23:36 0:36 3:06
Golhaye Rangarang 515 Hayede 15:50 18:50 23:50 0:50 3:20
Barge Sabz 103 Ghavami (Fakhtei) 16:18 19:18 0:18 1:18 3:48
Golhaye Sahraee 013 Elahe 16:46 19:46 0:46 1:46 4:16
Shakhe Gol 144 Elahe 17:01 20:01 1:01 2:01 4:31
Barge Sabz 030 Ghavami (Fakhtei) 17:15 20:15 1:15 2:15 4:45
Golhaye Rangarang 448 Homeira 17:42 20:42 1:42 2:42 5:12
Shakhe Gol 196 Marzieh 18:11 21:11 2:11 3:11 5:41
Golhaye Rangarang 249 Banan 18:25 21:25 2:25 3:25 5:55
Golhaye Taaze 097 Shajarian 18:54 21:54 2:54 3:54 6:24
Golhaye Rangarang 383 Pooran & Shahidi 19:18 22:18 3:18 4:18 6:48
Shakhe Gol 176 Roohbakhsh 19:48 22:48 3:48 4:48 7:18
Barge Sabz 113 Ghavami (Fakhtei) 20:03 23:03 4:03 5:03 7:33
Shakhe Gol 310 Shahidi 20:17 23:17 4:17 5:17 7:47
Moosighiye Irani   Shahidi 20:33 23:33 4:33 5:33 8:03
Barge Sabz 235 Nozar 20:56 23:56 4:56 5:56 8:26
Moosighiye Irani   Delkash 21:25 0:25 5:25 6:25 8:55
Golhaye Rangarang 430 Elahe & Ghavami (Fakhtei) 21:51 0:51 5:51 6:51 9:21
Golhaye Sahraee 031 Sima Bina 22:19 1:19 6:19 7:19 9:49
Golhaye Taaze 171 Shajarian 22:32 1:32 6:32 7:32 10:02
Golhaye Rangarang 381 Elahe & Ghavami 22:58 1:58 6:58 7:58 10:28
Shakhe Gol 077 Elahe 23:26 2:26 7:26 8:26 10:56
Golhaye Rangarang 571 Roya & Shahidi 23:41 2:41 7:41 8:41 11:11
Golhaye Taaze 190 Shajarian 0:08 3:08 8:08 9:08 11:38
Golhaye Sahraee 061 Elahe & Vigen 0:39 3:39 8:39 9:39 12:09
Shakhe Gol 289 Pooran & Shahidi 0:54 3:54 8:54 9:54 12:24
Golhaye Taaze 114 Shahidi 1:08 4:08 9:08 10:08 12:38
Shakhe Gol 274 Pooran 1:37 4:37 9:37 10:37 13:07
Golhaye Taaze 153 Shajarian 1:52 4:52 9:52 10:52 13:22
Barge Sabz 009 Zabihi 2:19 5:19 10:19 11:19 13:49
Barge Sabz 266 Vafaei 2:46 5:46 10:46 11:46 14:16
Golhaye Rangarang 297 Shahidi 3:13 6:13 11:13 12:13 14:43
Shakhe Gol 141 Azar 3:41 6:41 11:41 12:41 15:11
Shakhe Gol 441 Golpa 3:55 6:55 11:55 12:55 15:25
Shakhe Gol 245 Golpa 4:22 7:22 12:22 13:22 15:52
Golhaye Taaze 054 Shajarian 4:50 7:50 12:50 13:50 16:20
Golhaye Javidan 093 Banan 5:12 8:12 13:12 14:12 16:42
Golhaye Rangarang 345 Elahe & Shahidi 5:41 8:41 13:41 14:41 17:11
Shakhe Gol 192 Marzieh 6:10 9:10 14:10 15:10 17:40
Barge Sabz 286 Massoudi 6:25 9:25 14:25 15:25 17:55
Golhaye Rangarang 444 Pooran & Iraj 6:51 9:51 14:51 15:51 18:21
Golhaye Rangarang 231B  Marzieh & Golpa 7:19 10:19 15:19 16:19 18:49
Golhaye Taaze 136 Iraj 7:49 10:49 15:49 16:49 19:19
Barge Sabz 167 Shahidi 8:17 11:17 16:17 17:17 19:47
Shakhe Gol 041 Azar 8:44 11:44 16:44 17:44 20:14
Golhaye Rangarang 413 Nahid & Ghavami (Fakhtei) 9:00 12:00 17:00 18:00 20:30
Shakhe Gol 371 Iraj 9:28 12:28 17:28 18:28 20:58
:35pt'> >