ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Barge Sabz 189 Ghavami (Fakhtei) 12:57 15:57 20:57 21:57 0:27
Golhaye Taaze 158 Shajarian 13:24 16:24 21:24 22:24 0:54
Shakhe Gol 408 Shahidi & Golpa & Khansari 13:50 16:50 21:50 22:50 1:20
Barge Sabz 019 Taj Esfahani 14:48 17:48 22:48 23:48 2:18
Shakhe Gol 234 Parvin 15:19 18:19 23:19 0:19 2:49
Barge Sabz 043 Iraj 15:33 18:33 23:33 0:33 3:03
Golhaye Taaze 075 Shajarian 15:59 18:59 23:59 0:59 3:29
Shakhe Gol 143 Golpa 16:28 19:28 0:28 1:28 3:58
Golhaye Taaze 018 Iraj 16:58 19:58 0:58 1:58 4:28
Barge Sabz 296 Shahidi 17:24 20:24 1:24 2:24 4:54
Shakhe Gol 462 Iraj 17:45 20:45 1:45 2:45 5:15
Golhaye Rangarang 466 Elahe & Shahidi 18:14 21:14 2:14 3:14 5:44
Golhaye Taaze 005 Iraj 18:43 21:43 2:43 3:43 6:13
Shakhe Gol 411 Shahidi & Iraj & Khansari 19:13 22:13 3:13 4:13 6:43
Shakhe Gol 101 Golpa 20:07 23:07 4:07 5:07 7:37
Shakhe Gol 162 Marzieh 20:33 23:33 4:33 5:33 8:03
Golhaye Rangarang 285 Shahidi 20:47 23:47 4:47 5:47 8:17
Golhaye Javidan 152 Ghavami (Fakhtei) & Shahidi 21:17 0:17 5:17 6:17 8:47
Barge Sabz 014 Zabihi 21:57 0:57 5:57 6:57 9:27
Barge Sabz 101 Ghavami (Fakhtei) 22:25 1:25 6:25 7:25 9:55
Golhaye Javidan 126 Ghavami (Fakhtei) 22:51 1:51 6:51 7:51 10:21
Barge Sabz 300 Ghavami (Fakhtei) 23:38 2:38 7:38 8:38 11:08
Golhaye Rangarang 252 Banan 0:00 3:00 8:00 9:00 11:30
Golhaye Taaze 090B Shahidi 0:27 3:27 8:27 9:27 11:57
Shakhe Gol 284 Marzieh 0:59 3:59 8:59 9:59 12:29
Barge Sabz 234 Massoudi 1:14 4:14 9:14 10:14 12:44
Golhaye Rangarang 557B Elahe & Khansari & Vafaee 1:38 4:38 9:38 10:38 13:08
Golhaye Sahraee 014 Sima Bina 2:30 5:30 10:30 11:30 14:00
Shakhe Gol 175 Marzieh  2:44 5:44 10:44 11:44 14:14
Barge Sabz 098 Khansari 2:58 5:58 10:58 11:58 14:28
Golhaye Rangarang 323 Marzieh & Ghavami (Fakhtei) 3:24 6:24 11:24 12:24 14:54
Moosighiye Irani   Elahe & Shajarian 3:52 6:52 11:52 12:52 15:22
Golhaye Rangarang 175 Marzieh 4:20 7:20 12:20 13:20 15:50
Golhaye Rangarang 525 Roya & Golpa 5:06 8:06 13:06 14:06 16:36
Shakhe Gol 036 Roohbakhsh 5:34 8:34 13:34 14:34 17:04
Shakhe Gol 257 Elahe 5:49 8:49 13:49 14:49 17:19
Shakhe Gol 163 Kooros 6:05 9:05 14:05 15:05 17:35
Golhaye Taaze 007 Shahidi 6:19 9:19 14:19 15:19 17:49
Shakhe Gol 243 Elahe & Shahidi 6:46 9:46 14:46 15:46 18:16
Golhaye Javidan 098 Khatere Parvaneh & Banan 7:14 10:14 15:14 16:14 18:44
Barge Sabz 210 Ghavami 7:48 10:48 15:48 16:48 19:18
Shakhe Gol 342 Shahidi 8:20 11:20 16:20 17:20 19:50
Golhaye Taaze 062 Shahidi 8:34 11:34 16:34 17:34 20:04
Barge Sabz 172 Khansari 8:59 11:59 16:59 17:59 20:29
Golhaye Rangarang 471 Homeira 9:27 12:27 17:27 18:27 20:57
Golhaye Rangarang 503 Parvin & Ghavami (Fakhtei) & K 9:55 12:55 17:55 18:55 21:25
Barge Sabz 092 Khansari 10:48 13:48 18:48 19:48 22:18
Barge Sabz 272 Ghavami (Fakhtei) 11:14 14:14 19:14 20:14 22:44
Golhaye Javidan 119 Ghavami (Fakhtei) & Zabihi 11:39 14:39 19:39 20:39 23:09
Golhaye Rangarang 385 Pooran & Ghavami & Shahidi 12:25 15:25 20:25 21:25 23:55
         
               
         
         
'font-weight:700;font-family:Arial, sans-serif;mso-font-charset:0'>Zabihi 12:24 15:24 20:24 21:24 23:54 num="42087.833457581008">20:00 21:00 23:30 arang 549 Marzieh & Iraj 11:59 14:59 19:59 20:59 Golhaye Rangarang 269 Sima Bina & Ghavami (Fakhtei) 12:19 15:19 20:19 21:19