ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Shakhe Gol 429 Khansari 12:30 15:30 20:30 21:30 0:00
Golhaye Sahraee 003 Azar 13:20 16:20 21:20 22:20 0:50
Golhaye Rangarang 224B Banan 13:33 16:33 21:33 22:33 1:03
Shakhe Gol 029 Sima Bina 14:03 17:03 22:03 23:03 1:33
Barge Sabz 280 Shahidi 14:17 17:17 22:17 23:17 1:47
Golhaye Javidan 136 Ghavami (Fakhtei) & Banan 14:45 17:45 22:45 23:45 2:15
Barge Sabz 303 Shahidi 15:31 18:31 23:31 0:31 3:01
Golhaye Rangarang 342 Shahidi & Sima Bina 15:55 18:55 23:55 0:55 3:25
Golhaye Rangarang 229 Ghavami (Fakhtei) 16:23 19:23 0:23 1:23 3:53
Golhaye Rangarang 555B Elahe & Golpa & Khansari 17:04 20:04 1:04 2:04 4:34
Golhaye Taaze 088 Iraj- Chahar Gah 17:50 20:50 1:50 2:50 5:20
Golhaye Rangarang 214C Ghavami (Fakhtei) 18:18 21:18 2:18 3:18 5:48
Golhaye Rangarang 521 Elahe & Ghavami 18:45 21:45 2:45 3:45 6:15
Shakhe Gol 112 Marzieh  19:15 22:15 3:15 4:15 6:45
Golhaye Rangarang 570 Homeira 19:29 22:29 3:29 4:29 6:59
Golhaye Rangarang 537 Elahe & Golpa 19:54 22:54 3:54 4:54 7:24
Golhaye Rangarang 291 Marzieh & Khansari 20:22 23:22 4:22 5:22 7:52
Golhaye Taaze 031 Shajarian 20:52 23:52 4:52 5:52 8:22
Barge Sabz 223 Massoudi 21:12 0:12 5:12 6:12 8:42
Golhaye Rangarang 572 Ghavami & Parvin 21:40 0:40 5:40 6:40 9:10
Shakhe Gol 321 Pooran 22:08 1:08 6:08 7:08 9:38
Barge Sabz 162 Shahidi 22:22 1:22 6:22 7:22 9:52
Shakhe Gol 417 Ghavami & Golpa & Shajarian 22:50 1:50 6:50 7:50 10:20
Barge Sabz 050 Iraj 23:42 2:42 7:42 8:42 11:12
Golhaye Rangarang 330 Elahe & Ghavami (Fakhtei) 0:10 3:10 8:10 9:10 11:40
Moosighiye Irani   Delkash 0:37 3:37 8:37 9:37 12:07
Golhaye Rangarang 190 Banan 1:03 4:03 9:03 10:03 12:33
Golhaye Rangarang 530 Elahe & Golpa 1:49 4:49 9:49 10:49 13:19
Shakhe Gol 114 Golpa 2:18 5:18 10:18 11:18 13:48
Barge Sabz 017 Zabihi 2:45 5:45 10:45 11:45 14:15
Golhaye Rangarang 470 Hayede 3:13 6:13 11:13 12:13 14:43
Golhaye Rangarang 543 Sima Bina & Iraj 3:42 6:42 11:42 12:42 15:12
Shakhe Gol 308 Shahindokht 4:11 7:11 12:11 13:11 15:41
Shakhe Gol 057 Golpa 4:26 7:26 12:26 13:26 15:56
Golhaye Taaze 132 Khansari 4:49 7:49 12:49 13:49 16:19
Shakhe Gol 419 Shahidi & Iraj 5:11 8:11 13:11 14:11 16:41
Barge Sabz 257 Ghavami (Fakhtei) 5:59 8:59 13:59 14:59 17:29
Golhaye Rangarang 100 Marzieh 6:26 9:26 14:26 15:26 17:56
Golhaye Rangarang 319B Elahe & Ghavami (Fakhtei) & Sh 6:52 9:52 14:52 15:52 18:22
Golhaye Rangarang 516 Mahasti & Golpa 7:33 10:33 15:33 16:33 19:03
Barge Sabz 139 Golpa 8:03 11:03 16:03 17:03 19:33
Golhaye Rangarang 193 Marzieh 8:29 11:29 16:29 17:29 19:59
Golhaye Rangarang 432 Khansari & Ahdieh 9:15 12:15 17:15 18:15 20:45
Barge Sabz 056 Khansari 9:44 12:44 17:44 18:44 21:14
Shakhe Gol 285 Vigen 10:14 13:14 18:14 19:14 21:44
Shakhe Gol 217 Pooran 10:28 13:28 18:28 19:28 21:58
Golhaye Rangarang 558 Marzieh & Shahidi 10:43 13:43 18:43 19:43 22:13
Golhaye Rangarang 174 Banan 11:12 14:12 19:12 20:12 22:42
Shakhe Gol 021 Sima Bina 11:58 14:58 19:58 20:58 23:28
Golhaye Rangarang 502 Marzieh & Shahidi 12:12 15:12 20:12 21:12 23:42
         
               
         
               
13:09 18:09 19:09 21:39 Barge Sabz 130 Golpa 10:40 13:40 18:40 19:40 22:10 Golhaye Rangarang 491B Sima Bina & Iraj 11:05 14:05 19:05 20:05 22:35 f="http://www.radiogolha.com/Pdf/ShakheGol/SG-401.pdf">Roya 11:51 14:51 19:51 20:51 23:21 'width:137pt'> xl2523975 style='border-top:none;border-left:none' x:num="42145.818545370385">19:38 22:08 Shakhe Gol 140 Azar 11:05 14:05 19:05 20:05 22:35 yle='width:50pt'> 7780 style='border-top:none;border-left:none' x:num="42087.888527048599">21:19