ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Shakhe Gol 202 Khansari 12:37 15:37 20:37 21:37 0:07
Golhaye Rangarang 437 Elahe & Shahidi 13:06 16:06 21:06 22:06 0:36
Golhaye Taaze 175 Shajarian 13:36 16:36 21:36 22:36 1:06
Shakhe Gol 030 Sima Bina 14:02 17:02 22:02 23:02 1:32
Shakhe Gol 282 Pooran 14:16 17:16 22:16 23:16 1:46
Golhaye Rangarang 240B Ghavami 14:30 17:30 22:30 23:30 2:00
Barge Sabz 114 Shahidi 15:00 18:00 23:00 0:00 2:30
Golhaye Rangarang 453 Sima Bina & Golpa 15:29 18:29 23:29 0:29 2:59
Golhaye Sahraee 012 Sima Bina 15:57 18:57 23:57 0:57 3:27
Golhaye Rangarang 271 Shahidi 16:13 19:13 0:13 1:13 3:43
Shakhe Gol 357 Golpa 16:43 19:43 0:43 1:43 4:13
Golhaye Taaze 096 Shahidi 17:10 20:10 1:10 2:10 4:40
Golhaye Sahraee 056 Massoudi 17:34 20:34 1:34 2:34 5:04
Shakhe Gol 191 Golpa 17:49 20:49 1:49 2:49 5:19
Barge Sabz 295 Khansari 18:15 21:15 2:15 3:15 5:45
Shakhe Gol 170 Shahidi 18:34 21:34 2:34 3:34 6:04
Golhaye Taaze 137 Shahidi 19:02 22:02 3:02 4:02 6:32
Barge Sabz 028 Farah 19:31 22:31 3:31 4:31 7:01
Golhaye Rangarang 436 Marzieh 19:56 22:56 3:56 4:56 7:26
Golhaye Rangarang 421 Nahid & Shahidi 20:26 23:26 4:26 5:26 7:56
Golhaye Taaze 016 Nader Golchin 20:54 23:54 4:54 5:54 8:24
Shakhe Gol 264 Ghavami (Fakhtei) 21:19 0:19 5:19 6:19 8:49
Golhaye Taaze 110 Ahdieh & Iraj 21:49 0:49 5:49 6:49 9:19
Golhaye Rangarang 286B Marzieh & Ghavami 22:18 1:18 6:18 7:18 9:48
Barge Sabz 100 Ghavami (Fakhtei) 22:46 1:46 6:46 7:46 10:16
Barge Sabz 226 Massoudi 23:18 2:18 7:18 8:18 10:48
Golhaye Rangarang 457 Nahid & Ghavami 23:45 2:45 7:45 8:45 11:15
Barge Sabz 174 Golpa 0:14 3:14 8:14 9:14 11:44
Golhaye Taaze 187 Shajarian 0:41 3:41 8:41 9:41 12:11
Shakhe Gol 410 Khansari & Shajarian 1:09 4:09 9:09 10:09 12:39
Shakhe Gol 050 Sima Bina 2:03 5:03 10:03 11:03 13:33
Golhaye Rangarang 549 Marzieh & Iraj 2:18 5:18 10:18 11:18 13:48
Golhaye Rangarang 269 Sima Bina & Ghavami (Fakhtei) 2:38 5:38 10:38 11:38 14:08
Golhaye Rangarang 579 Hayede 3:08 6:08 11:08 12:08 14:38
Golhaye Taaze 133 Shajarian 3:39 6:39 11:39 12:39 15:09
Golhaye Taaze 047 Khansari 4:07 7:07 12:07 13:07 15:37
Moosighiye Irani   Delkash 4:31 7:31 12:31 13:31 16:01
Shakhe Gol 283 Ghavami (Fakhtei) 4:54 7:54 12:54 13:54 16:24
Shakhe Gol 324 Elahe & Vigen 5:09 8:09 13:09 14:09 16:39
Golhaye Rangarang 418 Ahdieh & Golpa 5:37 8:37 13:37 14:37 17:07
Golhaye Taaze 130 Khansari 6:06 9:06 14:06 15:06 17:36
Barge Sabz 059 Ghavami (Fakhtei) 6:35 9:35 14:35 15:35 18:05
Golhaye Javidan !!! Roohbakhsh 7:02 10:02 15:02 16:02 18:32
Golhaye Rangarang 442 Ahdieh & Ghavami 7:30 10:30 15:30 16:30 19:00
Golhaye Rangarang 218 Ghavami & Marzieh 8:02 11:02 16:02 17:02 19:32
Golhaye Sahraee 043 Massoudi 8:29 11:29 16:29 17:29 19:59
Golhaye Rangarang 454 Ghavami & Iraj & Nahid 8:43 11:43 16:43 17:43 20:13
Golhaye Taaze 085 Shajarian 9:26 12:26 17:26 18:26 20:56
Golhaye Javidan 140 Ghavami (Fakhtei) 9:53 12:53 17:53 18:53 21:23
Golhaye Taaze 017 Khansari 10:39 13:39 18:39 19:39 22:09
Shakhe Gol 437 Khansari 11:07 14:07 19:07 20:07 22:37
Barge Sabz 159 Ghavami (Fakhtei) 11:34 14:34 19:34 20:34 23:04
Golhaye Rangarang 126 Banan 12:02 15:02 20:02 21:02 23:32
         
gn=left style='border-top:none;border-left:none'>Ghavami (Fakhtei) 12:23 15:23 20:23 21:23 23:53                     --------> width=66 style='width:50pt'> yle='width:50pt'> 7780 style='border-top:none;border-left:none' x:num="42087.888527048599">21:19