ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
00;font-family:Arial, sans-serif;mso-font-charset:0'>Shakhe Gol 032 Azar 3:41 6:41 11:41 12:41 15:11 Barge Sabz 116 Khansari 3:57 6:57 11:57 12:57 15:27                                                                                                                                                                                                                                       span> 067 Massoudi 8:41 11:41 16:41 17:41 20:11 Moosighiye Irani   Ghavami (Fakhtei) 8:56 11:56 16:56 17:56 20:26 Golhaye Rangarang 511 Sima Bina & Iraj 9:26 12:26 17:26 18:26 20:56 Shakhe Gol 358 Marzieh 9:52 12:52 17:52 18:52 21:22 Shakhe Gol 300 Elahe 10:07 13:07 18:07 19:07 21:37 Shakhe Gol 208 Shahidi 10:20 13:20 18:20 19:20 21:50 Shakhe Gol 241 Pooran 10:48 13:48 18:48 19:48 22:18 Golhaye Taaze 125 Shajarian 11:03 14:03 19:03 20:03 22:33 "42406.779484456107">18:42 19:42 22:12 Moosighiye Irani   Shahidi 11:10 14:10 19:10 20:10 22:40 arzieh 12:30 15:30 20:30 21:30 23:00