برگشت به صفحه اول

 ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Shakhe Gol 099 Ghavami 13:04 16:04 21:04 22:04 0:34
Shakhe Gol 360 Golpa 13:18 16:18 21:18 22:18 0:48
Golhaye Rangarang 514 Ahdieh & Khansari 13:45 16:45 21:45 22:45 1:15
Golhaye Rangarang 384B Elahe & Ghavami 14:12 17:12 22:12 23:12 1:42
Golhaye Rangarang 554 Sima Bina & Khansari 14:38 17:38 22:38 23:38 2:08
Golhaye Rangarang 363 Pooran & Ghavami 15:06 18:06 23:06 0:06 2:36
Shakhe Gol 017 Marzieh 15:36 18:36 23:36 0:36 3:06
Moosighiye Irani   Elahe & Vafaei 15:53 18:53 23:53 0:53 3:23
Barge Sabz 248 Shajarian 16:18 19:18 0:18 1:18 3:48
Shakhe Gol 463 Iraj 16:37 19:37 0:37 1:37 4:07
Golhaye Rangarang 387B Elahe & Ghavami 17:01 20:01 1:01 2:01 4:31
Shakhe Gol 147 Golpa 17:30 20:30 1:30 2:30 5:00
Golhaye Sahraee 025 Jafroodi 17:58 20:58 1:58 2:58 5:28
Golhaye Rangarang 247 Golpa & Elahe 18:13 21:13 2:13 3:13 5:43
Golhaye Rangarang 578 Marzieh & Shajarian 18:48 21:48 2:48 3:48 6:18
Shakhe Gol 126 Khansari 19:14 22:14 3:14 4:14 6:44
Shakhe Gol 334 Shahidi 19:27 22:27 3:27 4:27 6:57
Barge Sabz 244 Iraj 19:57 22:57 3:57 4:57 7:27
Golhaye Rangarang 173B  Marzieh 20:24 23:24 4:24 5:24 7:54
Golhaye Taaze 063 Khansari 20:51 23:51 4:51 5:51 8:21
Shakhe Gol 460 Khansari 21:18 0:18 5:18 6:18 8:48
Shakhe Gol 100 Massoudi 21:43 0:43 5:43 6:43 9:13
Barge Sabz 278 Vafaee 21:56 0:56 5:56 6:56 9:26
Shakhe Gol 304 Pooran 22:20 1:20 6:20 7:20 9:50
Golhaye Rangarang 496 Ahdieh & Iraj 22:34 1:34 6:34 7:34 10:04
Golhaye Taaze 107 Shajarian 23:02 2:02 7:02 8:02 10:32
Golhaye Rangarang 416 Sima Bina & Iraj 23:30 2:30 7:30 8:30 11:00
Shakhe Gol 034 Zabihi 23:59 2:59 7:59 8:59 11:29
Golhaye Rangarang 346 Shahidi 0:12 3:12 8:12 9:12 11:42
Golhaye Rangarang 238 Ghavami (Fakhtei) & Abdolali V 0:38 3:38 8:38 9:38 12:08
Shakhe Gol 415 Golpa 1:08 4:08 9:08 10:08 12:38
Barge Sabz 144 Massoudi 1:36 4:36 9:36 10:36 13:06
Shakhe Gol 444 Shahidi 2:04 5:04 10:04 11:04 13:34
Golhaye Rangarang 398 Sima Bina & Shahidi 2:30 5:30 10:30 11:30 14:00
Shakhe Gol 054 Massoudi 2:57 5:57 10:57 11:57 14:27
Golhaye Rangarang 210B Banan 3:13 6:13 11:13 12:13 14:43
Moosighiye Irani   Delkash 3:43 6:43 11:43 12:43 15:13
Golhaye Rangarang 548 Hayede 4:03 7:03 12:03 13:03 15:33
Barge Sabz 175 Ghavami (Fakhtei) 4:31 7:31 12:31 13:31 16:01
Golhaye Rangarang 379 Pooran & Shahidi 4:58 7:58 12:58 13:58 16:28
Shakhe Gol 117 Marzieh  5:29 8:29 13:29 14:29 16:59
Shakhe Gol 376 Shahidi 5:42 8:42 13:42 14:42 17:12
Golhaye Taaze 182 Shajarian 6:11 9:11 14:11 15:11 17:41
Shakhe Gol 368 Ghavami (Fakhtei) 6:35 9:35 14:35 15:35 18:05
Barge Sabz 047 Farah 7:03 10:03 15:03 16:03 18:33
Barge Sabz 269 Shahidi 7:34 10:34 15:34 16:34 19:04
Golhaye Sahraee 059 Sima Bina 8:14 11:14 16:14 17:14 19:44
Golhaye Rangarang 234 Banan 8:27 11:27 16:27 17:27 19:57
Shakhe Gol 136 Massoudi 9:06 12:06 17:06 18:06 20:36
Golhaye Rangarang 427 Marzieh & Golpa 9:21 12:21 17:21 18:21 20:51
Golhaye Rangarang 435 Ghavami (Fakhtei) & Ahdieh 9:50 12:50 17:50 18:50 21:20
Golhaye Rangarang 452 Ahdiyeh & Khansari 10:18 13:18 18:18 19:18 21:48
Shakhe Gol 351 Iraj 10:47 13:47 18:47 19:47 22:17
Golhaye Rangarang 553 Hayede & Iraj 11:16 14:16 19:16 20:16 22:46

برگشت به صفحه اول