برگشت به صفحه اول

 ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Barge Sabz 219 Ghavami (Fakhtei) 12:33 15:33 20:33 21:33 0:03
Golhaye Rangarang 220B  Ghavami (Fakhtei) & Marzieh 13:01 16:01 21:01 22:01 0:31
Golhaye Rangarang 538 Homeira 13:31 16:31 21:31 22:31 1:01
Golhaye Taaze 074 Iraj 14:00 17:00 22:00 23:00 1:30
Barge Sabz 194 Shahidi 14:26 17:26 22:26 23:26 1:56
Shakhe Gol 240 Ghavami (Fakhtei) 14:53 17:53 22:53 23:53 2:23
Moosighiye Irani   Delkash 15:06 18:06 23:06 0:06 2:36
Golhaye Rangarang 158 Marzieh 15:33 18:33 23:33 0:33 3:03
Golhaye Sahraee 006 Azar 16:07 19:07 0:07 1:07 3:37
Golhaye Rangarang 380 Shahidi 16:21 19:21 0:21 1:21 3:51
Golhaye Taaze 104 Shajarian 16:50 19:50 0:50 1:50 4:20
Shakhe Gol 150 Kooros 17:19 20:19 1:19 2:19 4:49
Barge Sabz 201 Ghavami (Fakhtei) 17:32 20:32 1:32 2:32 5:02
Golhaye Rangarang 172B Banan 17:58 20:58 1:58 2:58 5:28
Barge Sabz 109 Khansari 18:28 21:28 2:28 3:28 5:58
Shakhe Gol 044 Sima Bina 18:54 21:54 2:54 3:54 6:24
Moosighiye Irani   Geloria & Shajarian 19:10 22:10 3:10 4:10 6:40
Golhaye Rangarang 281 Parvin & Ghavami (Fakhtei) 19:40 22:40 3:40 4:40 7:10
Golhaye Rangarang 160 Marzieh 20:22 23:22 4:22 5:22 7:52
Shakhe Gol 172 Roohbakhsh 20:57 23:57 4:57 5:57 8:27
Shakhe Gol 361 Iraj 21:11 0:11 5:11 6:11 8:41
Golhaye Rangarang 556 Elahe & Golpa 21:38 0:38 5:38 6:38 9:08
Barge Sabz 299 Iraj 22:06 1:06 6:06 7:06 9:36
Shakhe Gol 060 Golpa 22:29 1:29 6:29 7:29 9:59
Shakhe Gol 405 Shahidi 22:59 1:59 6:59 7:59 10:29
Golhaye Taaze 151 Shajarian 23:29 2:29 7:29 8:29 10:59
Golhaye Javidan 091 Khatere Parvaneh & Banan 23:57 2:57 7:57 8:57 11:27
Golhaye Rangarang 329 Shahidi 0:33 3:33 8:33 9:33 12:03
Shakhe Gol 401 Roya 0:59 3:59 8:59 9:59 12:29
Golhaye Rangarang 493 Ghavami & Sima Bina & Golpa 1:14 4:14 9:14 10:14 12:44
Golhaye Rangarang 513 Shahidi & Khansari & Ahdieh 2:06 5:06 10:06 11:06 13:36
Golhaye Taaze 065 Shajarian 2:48 5:48 10:48 11:48 14:18
Moosighiye Irani   Vafaee 3:14 6:14 11:14 12:14 14:44
Barge Sabz 024 Zabihi 3:38 6:38 11:38 12:38 15:08
Golhaye Rangarang 564 Ahdiyeh & Khansari 4:06 7:06 12:06 13:06 15:36
Barge Sabz 306 Shajarian 4:34 7:34 12:34 13:34 16:04
Shakhe Gol 178 Sima Bina 5:01 8:01 13:01 14:01 16:31
Golhaye Taaze 127 Golpa 5:16 8:16 13:16 14:16 16:46
Moosighiye Irani   Shajarian 5:41 8:41 13:41 14:41 17:11
Golhaye Rangarang 241C Elahe & Golpa 6:10 9:10 14:10 15:10 17:40
Barge Sabz 185 Ghavami (Fakhtei) 6:55 9:55 14:55 15:55 18:25
Barge Sabz 252 Khansari 7:24 10:24 15:24 16:24 18:54
Golhaye Rangarang 318 Ghavami & Parvin 7:49 10:49 15:49 16:49 19:19
Golhaye Taaze 141 Khansari 8:18 11:18 16:18 17:18 19:48
Golhaye Rangarang 314 Khansari & Parvin 8:44 11:44 16:44 17:44 20:14
Golhaye Rangarang 288 Elahe & Shahidi 9:10 12:10 17:10 18:10 20:40
Moosighiye Irani   Marzieh 9:40 12:40 17:40 18:40 21:10
Shakhe Gol 254 Elahe & Shahidi 10:04 13:04 18:04 19:04 21:34
Barge Sabz 164 Ghavami (Fakhtei) 10:34 13:34 18:34 19:34 22:04
Shakhe Gol 080 Pooran 11:00 14:00 19:00 20:00 22:30
Shakhe Gol 267 Parvin 11:13 14:13 19:13 20:13 22:43
Golhaye Rangarang 106 Emade Khorasani 11:29 14:29 19:29 20:29 22:59
Golhaye Taaze 145 Homeira & Khansari 12:00 15:00 20:00 21:00 23:30
Barge Sabz 080 Golpa 12:27 15:27 20:27 21:27 23:57

برگشت به صفحه اول