برگشت به صفحه اول

 ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Barge Sabz 260 Shahidi 12:41 15:41 20:41 21:41 0:11
Golhaye Taaze 064 Sima Bina 13:09 16:09 21:09 22:09 0:39
Golhaye Rangarang 388 Elahe & Ghavami (Fakhtei) & Sh 13:34 16:34 21:34 22:34 1:04
Barge Sabz 145 Banan 14:20 17:20 22:20 23:20 1:50
Shakhe Gol 400 Shahidi 14:47 17:47 22:47 23:47 2:17
Golhaye Rangarang 235 Ghavami (Fakhtei) 15:15 18:15 23:15 0:15 2:45
Golhaye Rangarang 450 Ahdieh & Golpa 16:00 19:00 0:00 1:00 3:30
Golhaye Sahraee 010 Mostaghim 16:29 19:29 0:29 1:29 3:59
Shakhe Gol 056 Sima Bina 16:43 19:43 0:43 1:43 4:13
Shakhe Gol 345 Iraj 16:58 19:58 0:58 1:58 4:28
Golhaye Taaze 094 Iraj 17:12 20:12 1:12 2:12 4:42
Barge Sabz 138 Shahidi 17:36 20:36 1:36 2:36 5:06
Golhaye Taaze 168 Khansari 18:04 21:04 2:04 3:04 5:34
Barge Sabz 031 Banan 18:31 21:31 2:31 3:31 6:01
Golhaye Rangarang 460 Homeira 19:01 22:01 3:01 4:01 6:31
Golhaye Rangarang 114 Marzieh 19:28 22:28 3:28 4:28 6:58
Shakhe Gol 226 Parvin 20:00 23:00 4:00 5:00 7:30
Golhaye Taaze 025 Shajarian & Hayede 20:15 23:15 4:15 5:15 7:45
Barge Sabz 192 Ghavami (Fakhtei) 20:42 23:42 4:42 5:42 8:12
Shakhe Gol 107 Golpa 21:09 0:09 5:09 6:09 8:39
Golhaye Rangarang 262 Marzieh & Ghavami (Fakhtei) 21:39 0:39 5:39 6:39 9:09
Moosighiye Irani   Shajarian & Gloria 22:05 1:05 6:05 7:05 9:35
Shakhe Gol 406 Iraj 22:31 1:31 6:31 7:31 10:01
Golhaye Rangarang 182B Marzieh & Golpa 22:57 1:57 6:57 7:57 10:27
Shakhe Gol 078 Nezakati 23:26 2:26 7:26 8:26 10:56
Barge Sabz 287 Shajarian 23:40 2:40 7:40 8:40 11:10
Golhaye Javidan 154 Ghavami (Fakhtei) & Shahidi 0:05 3:05 8:05 9:05 11:35
Golhaye Rangarang 280 Marzieh & Ghavami (Fakhtei) 0:49 3:49 8:49 9:49 12:19
Shakhe Gol 432 Khansari 1:17 4:17 9:17 10:17 12:47
Shakhe Gol 246 Shahidi 1:44 4:44 9:44 10:44 13:14
Shakhe Gol 325 Shahidi 2:09 5:09 10:09 11:09 13:39
Shakhe Gol 038 Sima Bina 2:41 5:41 10:41 11:41 14:11
Shakhe Gol 442 Khansari 2:56 5:56 10:56 11:56 14:26
Golhaye Taaze 015 Ahdieh & Shahidi 3:25 6:25 11:25 12:25 14:55
Shakhe Gol 374 Golpa 3:53 6:53 11:53 12:53 15:23
Barge Sabz 099 Khansari 4:20 7:20 12:20 13:20 15:50
Barge Sabz 122 Shahidi 4:46 7:46 12:46 13:46 16:16
Golhaye Rangarang 574B Elahe & Golpa 5:14 8:14 13:14 14:14 16:44
Barge Sabz 173 Iraj 5:54 8:54 13:54 14:54 17:24
Barge Sabz 037 Ghavami (Fakhtei) 6:20 9:20 14:20 15:20 17:50
Golhaye Rangarang 204 Zabihi 6:50 9:50 14:50 15:50 18:20
Golhaye Javidan !!! Abdolali Vaziri 7:20 10:20 15:20 16:20 18:50
Golhaye Rangarang 533 Elahe & Khansari 7:45 10:45 15:45 16:45 19:15
Golhaye Taaze 119 Golpa 8:14 11:14 16:14 17:14 19:44
Golhaye Taaze 083 Ahdieh & Iraj 8:41 11:41 16:41 17:41 20:11
Barge Sabz 268 Shahidi 9:08 12:08 17:08 18:08 20:38
Golhaye Sahraee 021 Massoudi 9:34 12:34 17:34 18:34 21:04
Shakhe Gol 416 Shahidi & Vafaee & Ghavami & K 9:49 12:49 17:49 18:49 21:19
Golhaye Javidan 157 Ghavami (Fakhtei) & Golpa 10:43 13:43 18:43 19:43 22:13
Golhaye Taaze 103 Shahidi 11:27 14:27 19:27 20:27 22:57
Golhaye Javidan !!! Abdolali Vaziri 11:56 14:56 19:56 20:56 23:26
Golhaye Taaze 201 Hengame Akhavan 12:23 15:23 20:23 21:23 23:53
         
         

برگشت به صفحه اول