ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  4:29 7:29 12:29 13:29 15:59       4:59 7:59 12:59 13:59 16:29 5:25 8:25 13:25 14:25 16:55 5:40 8:40 13:40 14:40 17:10 5:52 8:52 13:52 14:52 17:22 6:21 9:21 14:21 15:21 17:51 6:36 9:36 14:36 15:36 18:06 7:03 10:03 15:03 16:03 18:33       7:32 10:32 15:32 16:32 19:02       8:17 11:17 16:17 17:17 19:47 8:46 11:46 16:46 17:46 20:16       9:15 12:15 17:15 18:15 20:45       9:46 12:46 17:46 18:46 21:16 10:11 13:11 18:11 19:11 21:41 10:24 13:24 18:24 19:24 21:54 10:50 13:50 18:50 19:50 22:20 ign=left style='border-top:none;border-left:none'>Pooran 6:21 9:21 14:21 15:21 17:51 Golhaye Taaze 125 Shajarian 6:36 9:36 14:36 15:36 18:06 Barge Sabz 042 Farah 7:03 10:03 15:03 16:03 18:33 Golhaye Javidan 150 Ghavami (Fakhtei) & Golpa 7:32 10:32 15:32 16:32 19:02 Golhaye Rangarang 463 Roya & Ghavami 8:17 11:17 16:17 17:17 19:47 Barge Sabz 072 Ghavami (Fakhtei) 8:46 11:46 16:46 17:46 20:16 Moosighiye Irani   Khansari 9:15 12:15 17:15 18:15 20:45 Golhaye Rangarang 387 Elahe & Ghavami 9:46 12:46 17:46 18:46 21:16 Shakhe Gol 306 Nahid 10:11 13:11 18:11 19:11 21:41 Shakhe Gol 213 Golpa 10:24 13:24 18:24 19:24 21:54 Golhaye Taaze 128 Ahdieh & Shajarian 10:50 13:50 18:50 19:50 22:20 :none'> td>