ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Barge Sabz 127 Iraj 12:51 15:51 20:51 21:51 0:21
Golhaye Taaze 077 Shajarian 13:17 16:17 21:17 22:17 0:47
Moosighiye Irani   Delkash 13:43 16:43 21:43 22:43 1:13
Golhaye Rangarang 420 Mahasti & Iraj 14:11 17:11 22:11 23:11 1:41
Golhaye Rangarang 531 Marzieh & Iraj 14:41 17:41 22:41 23:41 2:11
Barge Sabz 102 Khansari 15:09 18:09 23:09 0:09 2:39
Barge Sabz 161 Ghavami (Fakhtei) 15:36 18:36 23:36 0:36 3:06
Golhaye Javidan !!! Abdolali Vaziri 16:04 19:04 0:04 1:04 3:34
Shakhe Gol 397 Iraj 16:28 19:28 0:28 1:28 3:58
Shakhe Gol 414 Pooran & Golpa 16:55 19:55 0:55 1:55 4:25
Barge Sabz 213 Ghavami (Fakhtei) 17:23 20:23 1:23 2:23 4:53
Moosighiye Irani   Marzieh 17:51 20:51 1:51 2:51 5:21
Barge Sabz 203 Ghavami (Fakhtei) 18:18 21:18 2:18 3:18 5:48
Golhaye Taaze 067 Shahidi 18:44 21:44 2:44 3:44 6:14
Shakhe Gol 135 Marzieh  19:08 22:08 3:08 4:08 6:38
Shakhe Gol 059 Yasamin 19:22 22:22 3:22 4:22 6:52
Barge Sabz 153 Khansari 19:35 22:35 3:35 4:35 7:05
Shakhe Gol 455 Kooros 20:03 23:03 4:03 5:03 7:33
Shakhe Gol 082 Banan 20:18 23:18 4:18 5:18 7:48
Barge Sabz 005 Zabihi 20:33 23:33 4:33 5:33 8:03
Shakhe Gol 261 Golpa 21:04 0:04 5:04 6:04 8:34
Golhaye Rangarang 293B Marzieh & Ghavami (Fakhtei) 21:33 0:33 5:33 6:33 9:03
Golhaye Rangarang 415 Parvin & Ghavami  21:58 0:58 5:58 6:58 9:28
Golhaye Taaze 076 Khansari 22:27 1:27 6:27 7:27 9:57
Barge Sabz 176 Iraj 22:51 1:51 6:51 7:51 10:21
Barge Sabz 211 Amir Hayati 23:17 2:17 7:17 8:17 10:47
Shakhe Gol 338 Shahidi 23:46 2:46 7:46 8:46 11:16
Golhaye Javidan 147 Ghavami (Fakhtei) & Golpa 0:16 3:16 8:16 9:16 11:46
Barge Sabz 256 Golpa 1:03 4:03 9:03 10:03 12:33
Shakhe Gol 140 Azar 1:30 4:30 9:30 10:30 13:00
Barge Sabz 090 Golpa 1:44 4:44 9:44 10:44 13:14
Shakhe Gol 399 Khansari 2:12 5:12 10:12 11:12 13:42
Golhaye Taaze 026 Shahidi 2:38 5:38 10:38 11:38 14:08
Golhaye Taaze 004 Shahidi 3:03 6:03 11:03 12:03 14:33
Shakhe Gol 156 Marzieh 3:33 6:33 11:33 12:33 15:03
Golhaye Rangarang 245 Banan 3:48 6:48 11:48 12:48 15:18
Barge Sabz 221 Ghavami (Fakhtei) 4:34 7:34 12:34 13:34 16:04
Golhaye Taaze 152 Khansari 5:03 8:03 13:03 14:03 16:33
Barge Sabz 048 Ghavami (Fakhtei) 5:29 8:29 13:29 14:29 16:59
Golhaye Rangarang 491 Iraj & Sima Bina & Golpa 5:59 8:59 13:59 14:59 17:29
Golhaye Rangarang 560 Mahmoodi & Mahasti 6:52 9:52 14:52 15:52 18:22
Moosighiye Irani   Khansari 7:22 10:22 15:22 16:22 18:52
Golhaye Rangarang 462 Nahid & Golpa 7:47 10:47 15:47 16:47 19:17
Shakhe Gol 404 Shahidi 8:11 11:11 16:11 17:11 19:41
Shakhe Gol 295 Elahe 8:40 11:40 16:40 17:40 20:10
Shakhe Gol 108 Golpa 8:55 11:55 16:55 17:55 20:25
Golhaye Taaze 089 Golpa 9:21 12:21 17:21 18:21 20:51
Barge Sabz 273 Khansari 9:47 12:47 17:47 18:47 21:17
Barge Sabz 163 Ghavami (Fakhtei) 10:12 13:12 18:12 19:12 21:42
Golhaye Sahraee 009 Sima Bina 10:40 13:40 18:40 19:40 22:10
Golhaye Rangarang 237 Banan 10:54 13:54 18:54 19:54 22:24
Golhaye Rangarang 230 Banan 11:22 14:22 19:22 20:22 22:52
Golhaye Taaze 050 Shahidi 12:03 15:03 20:03 21:03 23:33
               
lay:none'> e' x:num="42087.624742303226">14:59 19:59 20:59 Golhaye Rangarang 269 Sima Bina & Ghavami (Fakhtei) 12:19 15:19 20:19 21:19