ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Golhaye Taaze 109 Iraj 13:45 16:45 21:45 22:45 0:15
Moosighiye Irani   Khansari 14:13 17:13 22:13 23:13 0:43
Golhaye Taaze 120 Nader Golchin 14:41 17:41 22:41 23:41 1:11
Golhaye Rangarang 544 Elahe & Shahidi 15:11 18:11 23:11 0:11 1:41
Golhaye Taaze 071 Shajarian 15:38 18:38 23:38 0:38 2:08
Shakhe Gol 018B Yasamin 15:54 18:54 23:54 0:54 2:24
Barge Sabz 186 Ghavami (Fakhtei) 16:07 19:07 0:07 1:07 2:37
Shakhe Gol 352 Golpa 16:36 19:36 0:36 1:36 3:06
Golhaye Taaze 101 Shahidi 17:03 20:03 1:03 2:03 3:33
Shakhe Gol 149 Ghavami (Fakhtei) 17:32 20:32 1:32 2:32 4:02
Shakhe Gol 202 Khansari 17:46 20:46 1:46 2:46 4:16
Golhaye Rangarang 437 Elahe & Shahidi 18:15 21:15 2:15 3:15 4:45
Golhaye Taaze 175 Shajarian 18:45 21:45 2:45 3:45 5:15
Shakhe Gol 030 Sima Bina 19:11 22:11 3:11 4:11 5:41
Shakhe Gol 282 Pooran 19:25 22:25 3:25 4:25 5:55
Golhaye Rangarang 240B Ghavami 19:40 22:40 3:40 4:40 6:10
Barge Sabz 114 Shahidi 20:09 23:09 4:09 5:09 6:39
Golhaye Rangarang 453 Sima Bina & Golpa 20:38 23:38 4:38 5:38 7:08
Golhaye Sahraee 012 Sima Bina 21:06 0:06 5:06 6:06 7:36
Golhaye Rangarang 271 Shahidi 21:22 0:22 5:22 6:22 7:52
Shakhe Gol 357 Golpa 21:52 0:52 5:52 6:52 8:22
Golhaye Taaze 096 Shahidi 22:19 1:19 6:19 7:19 8:49
Golhaye Sahraee 056 Massoudi 22:43 1:43 6:43 7:43 9:13
Shakhe Gol 191 Golpa 22:58 1:58 6:58 7:58 9:28
Barge Sabz 295 Khansari 23:24 2:24 7:24 8:24 9:54
Shakhe Gol 170 Shahidi 23:43 2:43 7:43 8:43 10:13
Golhaye Taaze 137 Shahidi 0:11 3:11 8:11 9:11 10:41
Barge Sabz 028 Farah 0:40 3:40 8:40 9:40 11:10
Golhaye Rangarang 436 Marzieh 1:05 4:05 9:05 10:05 11:35
Golhaye Rangarang 421 Nahid & Shahidi 1:35 4:35 9:35 10:35 12:05
Golhaye Taaze 016 Nader Golchin 2:03 5:03 10:03 11:03 12:33
Shakhe Gol 264 Ghavami (Fakhtei) 2:28 5:28 10:28 11:28 12:58
Golhaye Taaze 110 Ahdieh & Iraj 2:58 5:58 10:58 11:58 13:28
Golhaye Rangarang 286B Marzieh & Ghavami 3:27 6:27 11:27 12:27 13:57
Barge Sabz 100 Ghavami (Fakhtei) 3:55 6:55 11:55 12:55 14:25
Barge Sabz 226 Massoudi 4:27 7:27 12:27 13:27 14:57
Golhaye Rangarang 457 Nahid & Ghavami 4:54 7:54 12:54 13:54 15:24
Barge Sabz 174 Golpa 5:23 8:23 13:23 14:23 15:53
Golhaye Taaze 187 Shajarian 5:51 8:51 13:51 14:51 16:21
Shakhe Gol 410 Khansari & Shajarian 6:18 9:18 14:18 15:18 16:48
Shakhe Gol 050 Sima Bina 7:12 10:12 15:12 16:12 17:42
Golhaye Rangarang 549 Marzieh & Iraj 7:27 10:27 15:27 16:27 17:57
Golhaye Rangarang 269 Sima Bina & Ghavami (Fakhtei) 7:47 10:47 15:47 16:47 18:17
Golhaye Rangarang 579 Hayede 8:17 11:17 16:17 17:17 18:47
Golhaye Taaze 133 Shajarian 8:48 11:48 16:48 17:48 19:18
Golhaye Taaze 047 Khansari 9:16 12:16 17:16 18:16 19:46
Moosighiye Irani   Delkash 9:40 12:40 17:40 18:40 20:10
Shakhe Gol 283 Ghavami (Fakhtei) 10:03 13:03 18:03 19:03 20:33
Shakhe Gol 324 Elahe & Vigen 10:18 13:18 18:18 19:18 20:48
Golhaye Rangarang 418 Ahdieh & Golpa 10:46 13:46 18:46 19:46 21:16
Golhaye Taaze 130 Khansari 11:15 14:15 19:15 20:15 21:45
Barge Sabz 059 Ghavami (Fakhtei) 11:45 14:45 19:45 20:45 22:15
Golhaye Javidan !!! Roohbakhsh 12:11 15:11 20:11 21:11 22:41
Golhaye Rangarang 442 Ahdieh & Ghavami 12:40 15:40 20:40 21:40 23:10
--------------------> portMisalignedColumns]> 7780 style='border-top:none;border-left:none' x:num="42087.888527048599">21:19