برگشت به صفحه اول

 ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Golhaye Taaze 151 Shajarian 12:39 15:39 20:39 21:39 0:09
Golhaye Javidan 091 Khatere Parvaneh & Banan 13:07 16:07 21:07 22:07 0:37
Golhaye Rangarang 329 Shahidi 13:42 16:42 21:42 22:42 1:12
Shakhe Gol 401 Roya 14:09 17:09 22:09 23:09 1:39
Golhaye Rangarang 493 Ghavami & Sima Bina & Golpa 14:23 17:23 22:23 23:23 1:53
Golhaye Rangarang 513 Shahidi & Khansari & Ahdieh 15:16 18:16 23:16 0:16 2:46
Golhaye Taaze 065 Shajarian 15:58 18:58 23:58 0:58 3:28
Moosighiye Irani   Vafaee 16:24 19:24 0:24 1:24 3:54
Barge Sabz 024 Zabihi 16:48 19:48 0:48 1:48 4:18
Golhaye Rangarang 564 Ahdiyeh & Khansari 17:16 20:16 1:16 2:16 4:46
Barge Sabz 306 Shajarian 17:44 20:44 1:44 2:44 5:14
Shakhe Gol 178 Sima Bina 18:11 21:11 2:11 3:11 5:41
Golhaye Taaze 127 Golpa 18:26 21:26 2:26 3:26 5:56
Moosighiye Irani   Shajarian 18:51 21:51 2:51 3:51 6:21
Golhaye Rangarang 241C Elahe & Golpa 19:20 22:20 3:20 4:20 6:50
Barge Sabz 185 Ghavami (Fakhtei) 20:04 23:04 4:04 5:04 7:34
Barge Sabz 252 Khansari 20:33 23:33 4:33 5:33 8:03
Golhaye Rangarang 318 Ghavami & Parvin 20:59 23:59 4:59 5:59 8:29
Golhaye Taaze 141 Khansari 21:28 0:28 5:28 6:28 8:58
Golhaye Rangarang 314 Khansari & Parvin 21:54 0:54 5:54 6:54 9:24
Golhaye Rangarang 288 Elahe & Shahidi 22:20 1:20 6:20 7:20 9:50
Moosighiye Irani   Marzieh 22:49 1:49 6:49 7:49 10:19
Shakhe Gol 254 Elahe & Shahidi 23:14 2:14 7:14 8:14 10:44
Barge Sabz 164 Ghavami (Fakhtei) 23:43 2:43 7:43 8:43 11:13
Shakhe Gol 080 Pooran 0:10 3:10 8:10 9:10 11:40
Shakhe Gol 267 Parvin 0:22 3:22 8:22 9:22 11:52
Golhaye Rangarang 106 Emade Khorasani 0:38 3:38 8:38 9:38 12:08
Golhaye Taaze 145 Homeira & Khansari 1:10 4:10 9:10 10:10 12:40
Barge Sabz 080 Golpa 1:36 4:36 9:36 10:36 13:06
Shakhe Gol 242 Kooros 1:57 4:57 9:57 10:57 13:27
Golhaye Rangarang 464 Sima Bina & Iraj 2:12 5:12 10:12 11:12 13:42
Golhaye Rangarang 267 Banan 2:41 5:41 10:41 11:41 14:11
Shakhe Gol 293 Ghavami 3:09 6:09 11:09 12:09 14:39
Shakhe Gol 356 Pooran & Marzieh & Elahe & Koo 3:24 6:24 11:24 12:24 14:54
Golhaye Rangarang 540 Hayede & Khansari 4:26 7:26 12:26 13:26 15:56
Barge Sabz 076 Azar 4:55 7:55 12:55 13:55 16:25
Shakhe Gol 461 Vafaee 5:20 8:20 13:20 14:20 16:50
Shakhe Gol 430 Shahidi 5:34 8:34 13:34 14:34 17:04
Golhaye Sahraee 016 Sima Bina 5:56 8:56 13:56 14:56 17:26
Shakhe Gol 211 Golpa 6:10 9:10 14:10 15:10 17:40
Moosighiye Irani   Ghavami 6:37 9:37 14:37 15:37 18:07
Shakhe Gol 231 Pooran 7:02 10:02 15:02 16:02 18:32
Golhaye Rangarang 155 Marzieh 7:19 10:19 15:19 16:19 18:49
Golhaye Rangarang 451 Elahe 7:48 10:48 15:48 16:48 19:18
Golhaye Rangarang 276 Roohbakhsh & Shahidi 8:15 11:15 16:15 17:15 19:45
Golhaye Rangarang 434 Ghavami & Roya 8:43 11:43 16:43 17:43 20:13
Barge Sabz 155 Golpa 9:13 12:13 17:13 18:13 20:43
Shakhe Gol 180 Shahidi 9:37 12:37 17:37 18:37 21:07
Barge Sabz 282 Khansari 9:50 12:50 17:50 18:50 21:20
Barge Sabz 259 Vafaee 10:14 13:14 18:14 19:14 21:44
Golhaye Rangarang 152 Marzieh 10:38 13:38 18:38 19:38 22:08
Barge Sabz 236 Nozar 11:08 14:08 19:08 20:08 22:38
Golhaye Taaze 068 Iraj 11:32 14:32 19:32 20:32 23:02
Shakhe Gol 043 Yasamin 11:57 14:57 19:57 20:57 23:27

برگشت به صفحه اول