ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Barge Sabz 110 Khansari 12:46 15:46 20:46 21:46 0:16
Moosighiye Irani   Golpa & Marzieh 13:13 16:13 21:13 22:13 0:43
Barge Sabz 250 Shajarian 13:40 16:40 21:40 22:40 1:10
Barge Sabz 294 Vafaee 14:03 17:03 22:03 23:03 1:33
Shakhe Gol 068 Marzieh 14:27 17:27 22:27 23:27 1:57
Golhaye Rangarang 572B Ghavami & Shajarian &  Parvin 14:40 17:40 22:40 23:40 2:10
Barge Sabz 187 Golpa 15:31 18:31 23:31 0:31 3:01
Golhaye Rangarang 425 Pooran & Ghavami 15:56 18:56 23:56 0:56 3:26
Barge Sabz 148 Golpa 16:24 19:24 0:24 1:24 3:54
Golhaye Rangarang 381B Elahe & Ghavami (Fakhtei) & Sh 16:51 19:51 0:51 1:51 4:21
Golhaye Taaze 037 Shajarian 17:37 20:37 1:37 2:37 5:07
Golhaye Taaze 027 Khansari 18:00 21:00 2:00 3:00 5:30
Barge Sabz 283 Shajarian 18:29 21:29 2:29 3:29 5:59
Shakhe Gol 238 Elahe 18:54 21:54 2:54 3:54 6:24
Golhaye Rangarang 509 Ghavami (Fakhtei) & Ahdieh 19:08 22:08 3:08 4:08 6:38
Golhaye Taaze 109 Iraj 19:34 22:34 3:34 4:34 7:04
Moosighiye Irani   Khansari 20:02 23:02 4:02 5:02 7:32
Golhaye Taaze 120 Nader Golchin 20:30 23:30 4:30 5:30 8:00
Golhaye Rangarang 544 Elahe & Shahidi 20:59 23:59 4:59 5:59 8:29
Golhaye Taaze 071 Shajarian 21:27 0:27 5:27 6:27 8:57
Shakhe Gol 018B Yasamin 21:43 0:43 5:43 6:43 9:13
Barge Sabz 186 Ghavami (Fakhtei) 21:56 0:56 5:56 6:56 9:26
Shakhe Gol 352 Golpa 22:24 1:24 6:24 7:24 9:54
Golhaye Taaze 101 Shahidi 22:52 1:52 6:52 7:52 10:22
Shakhe Gol 149 Ghavami (Fakhtei) 23:21 2:21 7:21 8:21 10:51
Shakhe Gol 202 Khansari 23:35 2:35 7:35 8:35 11:05
Golhaye Rangarang 437 Elahe & Shahidi 0:04 3:04 8:04 9:04 11:34
Golhaye Taaze 175 Shajarian 0:34 3:34 8:34 9:34 12:04
Shakhe Gol 030 Sima Bina 0:59 3:59 8:59 9:59 12:29
Shakhe Gol 282 Pooran 1:14 4:14 9:14 10:14 12:44
Golhaye Rangarang 240B Ghavami 1:28 4:28 9:28 10:28 12:58
Barge Sabz 114 Shahidi 1:57 4:57 9:57 10:57 13:27
Golhaye Rangarang 453 Sima Bina & Golpa 2:26 5:26 10:26 11:26 13:56
Golhaye Sahraee 012 Sima Bina 2:55 5:55 10:55 11:55 14:25
Golhaye Rangarang 271 Shahidi 3:11 6:11 11:11 12:11 14:41
Shakhe Gol 357 Golpa 3:41 6:41 11:41 12:41 15:11
Golhaye Taaze 096 Shahidi 4:08 7:08 12:08 13:08 15:38
Golhaye Sahraee 056 Massoudi 4:32 7:32 12:32 13:32 16:02
Shakhe Gol 191 Golpa 4:46 7:46 12:46 13:46 16:16
Barge Sabz 295 Khansari 5:13 8:13 13:13 14:13 16:43
Shakhe Gol 170 Shahidi 5:32 8:32 13:32 14:32 17:02
Golhaye Taaze 137 Shahidi 6:00 9:00 14:00 15:00 17:30
Barge Sabz 028 Farah 6:28 9:28 14:28 15:28 17:58
Golhaye Rangarang 436 Marzieh 6:54 9:54 14:54 15:54 18:24
Golhaye Rangarang 421 Nahid & Shahidi 7:24 10:24 15:24 16:24 18:54
Golhaye Taaze 016 Nader Golchin 7:52 10:52 15:52 16:52 19:22
Shakhe Gol 264 Ghavami (Fakhtei) 8:17 11:17 16:17 17:17 19:47
Golhaye Taaze 110 Ahdieh & Iraj 8:47 11:47 16:47 17:47 20:17
Golhaye Rangarang 286B Marzieh & Ghavami 9:16 12:16 17:16 18:16 20:46
Barge Sabz 100 Ghavami (Fakhtei) 9:44 12:44 17:44 18:44 21:14
Barge Sabz 226 Massoudi 10:15 13:15 18:15 19:15 21:45
Golhaye Rangarang 457 Nahid & Ghavami 10:43 13:43 18:43 19:43 22:13
Barge Sabz 174 Golpa 11:12 14:12 19:12 20:12 22:42
Golhaye Taaze 187 Shajarian 11:39 14:39 19:39 20:39 23:09
--------> width=66 style='width:50pt'> yle='width:50pt'> 7780 style='border-top:none;border-left:none' x:num="42087.888527048599">21:19