برگشت به صفحه اول

 ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Shakhe Gol 285 Vigen 12:32 15:32 20:32 21:32 0:02
Shakhe Gol 217 Pooran 12:46 15:46 20:46 21:46 0:16
Golhaye Rangarang 558 Marzieh & Shahidi 13:01 16:01 21:01 22:01 0:31
Golhaye Rangarang 174 Banan 13:30 16:30 21:30 22:30 1:00
Shakhe Gol 021 Sima Bina 14:15 17:15 22:15 23:15 1:45
Golhaye Rangarang 502 Marzieh & Shahidi 14:30 17:30 22:30 23:30 2:00
Golhaye Rangarang 227B Golpa & Marzieh 15:26 18:26 23:26 0:26 2:56
Golhaye Taaze 137 Khansari 15:55 18:55 23:55 0:55 3:25
Golhaye Rangarang 449 Elahe & Golpa 16:21 19:21 0:21 1:21 3:51
Golhaye Rangarang 566 Elahe & Golpa 16:48 19:48 0:48 1:48 4:18
Golhaye Rangarang 392B Nahid 17:15 20:15 1:15 2:15 4:45
Barge Sabz 104 Ghavami (Fakhtei) 17:44 20:44 1:44 2:44 5:14
Shakhe Gol 287 Shahidi 18:11 21:11 2:11 3:11 5:41
Barge Sabz 020B Emade Khorasani 18:39 21:39 2:39 3:39 6:09
Golhaye Rangarang 467 Sima Bina & Iraj 19:05 22:05 3:05 4:05 6:35
Golhaye Rangarang 327B Shahidi & Pooran 19:33 22:33 3:33 4:33 7:03
Golhaye Rangarang 225 Marzieh & Golpa 20:02 23:02 4:02 5:02 7:32
Barge Sabz 270 Ghavami (Fakhtei) 20:41 23:41 4:41 5:41 8:11
Golhaye Rangarang 178 Marzieh 21:06 0:06 5:06 6:06 8:36
Golhaye Rangarang 103 Banan 21:49 0:49 5:49 6:49 9:19
Shakhe Gol 311 Elahe 22:21 1:21 6:21 7:21 9:51
Golhaye Taaze 046 Iraj 22:36 1:36 6:36 7:36 10:06
Golhaye Rangarang 512 Pooran & Khansari 23:01 2:01 7:01 8:01 10:31
Golhaye Rangarang 499 Elahe & Shahidi 23:30 2:30 7:30 8:30 11:00
Golhaye Rangarang 478 Nahid & Golpa 23:57 2:57 7:57 8:57 11:27
Shakhe Gol 323 Nahid 0:24 3:24 8:24 9:24 11:54
Golhaye Taaze 056 Golpa 0:39 3:39 8:39 9:39 12:09
Golhaye Rangarang 440 Ghavami (Fakhtei) 1:03 4:03 9:03 10:03 12:33
Barge Sabz 129 Khansari 1:33 4:33 9:33 10:33 13:03
Barge Sabz 177 Khansari 2:01 5:01 10:01 11:01 13:31
Golhaye Rangarang 275B Parvin & Shahidi 2:28 5:28 10:28 11:28 13:58
Shakhe Gol 137 Golpa 2:56 5:56 10:56 11:56 14:26
Golhaye Rangarang 568 Elahe & Ghavami 3:22 6:22 11:22 12:22 14:52
Golhaye Rangarang 580 Hayede & Shajarian 3:51 6:51 11:51 12:51 15:21
Golhaye Sahraee 046 Sima Bina 4:20 7:20 12:20 13:20 15:50
Shakhe Gol 418 Khansari & Shajarian 4:34 7:34 12:34 13:34 16:04
Shakhe Gol 214 Shahidi 5:26 8:26 13:26 14:26 16:56
Golhaye Rangarang 505 Pooran & Golpa 5:56 8:56 13:56 14:56 17:26
Golhaye Rangarang 226 Ghavami (Fakhtei) 6:25 9:25 14:25 15:25 17:55
Shakhe Gol 128 Golpa 7:16 10:16 15:16 16:16 18:46
Barge Sabz 275 Khansari 7:45 10:45 15:45 16:45 19:15
Golhaye Sahraee 038 Kooros 8:11 11:11 16:11 17:11 19:41
Shakhe Gol 443 Khansari 8:24 11:24 16:24 17:24 19:54
Golhaye Rangarang 487 Hayede 8:38 11:38 16:38 17:38 20:08
Golhaye Rangarang 325 Shahidi 9:08 12:08 17:08 18:08 20:38
Barge Sabz 308 Vafaee 9:36 12:36 17:36 18:36 21:06
Golhaye Taaze 121 Shajarian 10:03 13:03 18:03 19:03 21:33
Golhaye Taaze 049 Shahidi 10:27 13:27 18:27 19:27 21:57
Barge Sabz 214 Shahidi 10:51 13:51 18:51 19:51 22:21
Golhaye Rangarang 426 Elahe & Shahidi 11:17 14:17 19:17 20:17 22:47
Golhaye Rangarang 577 Sima Bina & Shahidi 11:49 14:49 19:49 20:49 23:19
Golhaye Rangarang 550 Khansari & Roya 12:15 15:15 20:15 21:15 23:45
         
               

برگشت به صفحه اول