برگشت به صفحه اول

 ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Barge Sabz 203 Ghavami (Fakhtei) 12:38 15:38 20:38 21:38 0:08
Golhaye Taaze 067 Shahidi 13:03 16:03 21:03 22:03 0:33
Shakhe Gol 135 Marzieh  13:28 16:28 21:28 22:28 0:58
Shakhe Gol 059 Yasamin 13:42 16:42 21:42 22:42 1:12
Barge Sabz 153 Khansari 13:55 16:55 21:55 22:55 1:25
Shakhe Gol 455 Kooros 14:22 17:22 22:22 23:22 1:52
Shakhe Gol 082 Banan 14:38 17:38 22:38 23:38 2:08
Barge Sabz 005 Zabihi 14:53 17:53 22:53 23:53 2:23
Shakhe Gol 261 Golpa 15:24 18:24 23:24 0:24 2:54
Golhaye Rangarang 293B Marzieh & Ghavami (Fakhtei) 15:52 18:52 23:52 0:52 3:22
Golhaye Rangarang 415 Parvin & Ghavami  16:18 19:18 0:18 1:18 3:48
Golhaye Taaze 076 Khansari 16:47 19:47 0:47 1:47 4:17
Barge Sabz 176 Iraj 17:10 20:10 1:10 2:10 4:40
Barge Sabz 211 Amir Hayati 17:37 20:37 1:37 2:37 5:07
Shakhe Gol 338 Shahidi 18:05 21:05 2:05 3:05 5:35
Golhaye Javidan 147 Ghavami (Fakhtei) & Golpa 18:35 21:35 2:35 3:35 6:05
Barge Sabz 256 Golpa 19:22 22:22 3:22 4:22 6:52
Shakhe Gol 140 Azar 19:49 22:49 3:49 4:49 7:19
Barge Sabz 090 Golpa 20:03 23:03 4:03 5:03 7:33
Shakhe Gol 399 Khansari 20:32 23:32 4:32 5:32 8:02
Golhaye Taaze 026 Shahidi 20:57 23:57 4:57 5:57 8:27
Golhaye Taaze 004 Shahidi 21:23 0:23 5:23 6:23 8:53
Shakhe Gol 156 Marzieh 21:52 0:52 5:52 6:52 9:22
Golhaye Rangarang 245 Banan 22:07 1:07 6:07 7:07 9:37
Barge Sabz 221 Ghavami (Fakhtei) 22:53 1:53 6:53 7:53 10:23
Golhaye Taaze 152 Khansari 23:22 2:22 7:22 8:22 10:52
Barge Sabz 048 Ghavami (Fakhtei) 23:48 2:48 7:48 8:48 11:18
Golhaye Rangarang 491 Iraj & Sima Bina & Golpa 0:18 3:18 8:18 9:18 11:48
Golhaye Rangarang 560 Mahmoodi & Mahasti 1:11 4:11 9:11 10:11 12:41
Moosighiye Irani   Khansari 1:41 4:41 9:41 10:41 13:11
Golhaye Rangarang 462 Nahid & Golpa 2:06 5:06 10:06 11:06 13:36
Shakhe Gol 404 Shahidi 2:31 5:31 10:31 11:31 14:01
Shakhe Gol 295 Elahe 2:59 5:59 10:59 11:59 14:29
Shakhe Gol 108 Golpa 3:14 6:14 11:14 12:14 14:44
Golhaye Taaze 089 Golpa 3:40 6:40 11:40 12:40 15:10
Barge Sabz 273 Khansari 4:06 7:06 12:06 13:06 15:36
Barge Sabz 163 Ghavami (Fakhtei) 4:31 7:31 12:31 13:31 16:01
Golhaye Sahraee 009 Sima Bina 4:59 7:59 12:59 13:59 16:29
Golhaye Rangarang 237 Banan 5:14 8:14 13:14 14:14 16:44
Golhaye Rangarang 230 Banan 5:41 8:41 13:41 14:41 17:11
Golhaye Taaze 050 Shahidi 6:23 9:23 14:23 15:23 17:53
Shakhe Gol 070 Yasamin 6:49 9:49 14:49 15:49 18:19
Golhaye Rangarang 250 Banan 7:02 10:02 15:02 16:02 18:32
Moosighiye Irani   Zande Vakil 7:31 10:31 15:31 16:31 19:01
Barge Sabz 131 Shahidi 7:43 10:43 15:43 16:43 19:13
Golhaye Rangarang 305 Shahidi 8:09 11:09 16:09 17:09 19:39
Golhaye Rangarang 244 Marzieh & Golpa 8:37 11:37 16:37 17:37 20:07
Golhaye Rangarang 504 Marzieh & Shahidi 9:08 12:08 17:08 18:08 20:38
Golhaye Rangarang 371 Elahe & Shahidi 9:34 12:34 17:34 18:34 21:04
Golhaye Rangarang 162B Marzieh 10:03 13:03 18:03 19:03 21:33
Golhaye Taaze 093 Ahdieh & Shahidi 10:47 13:47 18:47 19:47 22:17
Golhaye Sahraee 005 Azar 11:14 14:14 19:14 20:14 22:44
Moosighiye Irani   Shajarian & Gloria 11:27 14:27 19:27 20:27 22:57
Barge Sabz 184 Golpa 11:58 14:58 19:58 20:58 23:28

برگشت به صفحه اول