برگشت به صفحه اول

 ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Shakhe Gol 122 Nasser Massoudi 12:40 15:40 20:40 21:40 0:10
Golhaye Rangarang 104 Marzieh 12:52 15:52 20:52 21:52 0:22
Barge Sabz 205 Shahidi 13:24 16:24 21:24 22:24 0:54
Golhaye Taaze 178 Shajarian 13:52 16:52 21:52 22:52 1:22
Golhaye Rangarang 545 Mahasti & Golpa 14:20 17:20 22:20 23:20 1:50
Barge Sabz 276 Iraj 14:47 17:47 22:47 23:47 2:17
Shakhe Gol 297 Nahid 15:13 18:13 23:13 0:13 2:43
Moosighiye Irani   Golpa 15:27 18:27 23:27 0:27 2:57
Barge Sabz 069 Zabihi 15:44 18:44 23:44 0:44 3:14
Golhaye Javidan 148 Ghavami (Fakhtei) & Golpa 16:10 19:10 0:10 1:10 3:40
Barge Sabz 239 Shahidi 16:53 19:53 0:53 1:53 4:23
Shakhe Gol 353 Shahidi 17:18 20:18 1:18 2:18 4:48
Shakhe Gol 426 Vafaee 17:44 20:44 1:44 2:44 5:14
Golhaye Rangarang 495 Hayede 18:09 21:09 2:09 3:09 5:39
Golhaye Sahraee 052 Shahidi 18:38 21:38 2:38 3:38 6:08
Golhaye Rangarang 135 Abdolali Variri 18:52 21:52 2:52 3:52 6:22
Shakhe Gol 220 Golpa 19:23 22:23 3:23 4:23 6:53
Shakhe Gol 317 Marzieh 19:49 22:49 3:49 4:49 7:19
Shakhe Gol 458 Iraj & Khansari 20:04 23:04 4:04 5:04 7:34
Shakhe Gol 428 Iraj 20:49 23:49 4:49 5:49 8:19
Golhaye Rangarang 277 Elahe & Shahidi 21:40 0:40 5:40 6:40 9:10
Shakhe Gol 105 Golpa 22:11 1:11 6:11 7:11 9:41
Golhaye Sahraee 023 Massoudi 22:33 1:33 6:33 7:33 10:03
Barge Sabz 180 Ghavami (Fakhtei) 22:48 1:48 6:48 7:48 10:18
Golhaye Rangarang 239 Marzieh 23:17 2:17 7:17 8:17 10:47
Golhaye Taaze 148 Khansari 23:47 2:47 7:47 8:47 11:17
Moosighiye Irani   Golpa 0:09 3:09 8:09 9:09 11:39
Golhaye Taaze 069 Iraj 0:32 3:32 8:32 9:32 12:02
Golhaye Rangarang 354 Shahidi 0:58 3:58 8:58 9:58 12:28
Golhaye Rangarang 512B Pooran & Khansari & Golpa 1:25 4:25 9:25 10:25 12:55
Golhaye Rangarang 580B  Hayede & Shajarian 2:17 5:17 10:17 11:17 13:47
Golhaye Rangarang 327C Shahidi & Pooran 2:46 5:46 10:46 11:46 14:16
Golhaye Rangarang 559B Ahdieh & Iraj & Vafaee 3:14 6:14 11:14 12:14 14:44
Golhaye Rangarang 559 Ahdieh & Vafaee 4:06 7:06 12:06 13:06 15:36
Barge Sabz 228 Ghavami (Fakhtei) 4:32 7:32 12:32 13:32 16:02
Shakhe Gol 425 Shajarian 4:58 7:58 12:58 13:58 16:28
Golhaye Javidan 139 Banan 5:25 8:25 13:25 14:25 16:55
Barge Sabz 132 Ghavami (Fakhtei) 6:10 9:10 14:10 15:10 17:40
Barge Sabz 217 Shahidi 6:39 9:39 14:39 15:39 18:09
Barge Sabz 049 Golpa 7:08 10:08 15:08 16:08 18:38
Barge Sabz 058 Farah 7:34 10:34 15:34 16:34 19:04
Moosighiye Irani   Delkash 8:02 11:02 16:02 17:02 19:32
Barge Sabz 311 Shahidi 8:29 11:29 16:29 17:29 19:59
Golhaye Rangarang 485 Hayede & Banan & Elahe 8:52 11:52 16:52 17:52 20:22
Shakhe Gol 275 Elahe 9:50 12:50 17:50 18:50 21:20
Golhaye Rangarang 492B Ahdieh & Khansari 10:05 13:05 18:05 19:05 21:35
Barge Sabz 178 Massoudi 10:32 13:32 18:32 19:32 22:02
Shakhe Gol 392 Golpa 10:59 13:59 18:59 19:59 22:29
Shakhe Gol 103 Marzieh 11:26 14:26 19:26 20:26 22:56
Shakhe Gol 315 Shahidi 11:40 14:40 19:40 20:40 23:10
Golhaye Taaze 021 Shahidi 11:55 14:55 19:55 20:55 23:25
Golhaye Rangarang 520 Hayede 12:23 15:23 20:23 21:23 23:53
               
               

برگشت به صفحه اول