ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Golhaye Taaze 049 Shahidi 12:45 15:45 20:45 21:45 0:15
Barge Sabz 214 Shahidi 13:10 16:10 21:10 22:10 0:40
Golhaye Rangarang 426 Elahe & Shahidi 13:35 16:35 21:35 22:35 1:05
Golhaye Rangarang 577 Sima Bina & Shahidi 14:07 17:07 22:07 23:07 1:37
Golhaye Rangarang 550 Khansari & Roya 14:33 17:33 22:33 23:33 2:03
Golhaye Javidan 132 Ghavami (Fakhtei) & Banan 15:02 18:02 23:02 0:02 2:32
Golhaye Sahraee 033 Kooros 15:45 18:45 23:45 0:45 3:15
Shakhe Gol 203 Azar 16:00 19:00 0:00 1:00 3:30
Shakhe Gol 424 Golpa 16:15 19:15 0:15 1:15 3:45
Barge Sabz 307 Khansari 16:44 19:44 0:44 1:44 4:14
Shakhe Gol 116 Massoudi 17:09 20:09 1:09 2:09 4:39
Golhaye Rangarang 217 Banan 17:21 20:21 1:21 2:21 4:51
Golhaye Rangarang 507 Ahdieh & Khansari 18:08 21:08 2:08 3:08 5:38
Shakhe Gol 046 Zabihi 18:34 21:34 2:34 3:34 6:04
Moosighiye Irani   Khansari 19:01 22:01 3:01 4:01 6:31
Golhaye Rangarang 296 Shahidi 19:26 22:26 3:26 4:26 6:56
Golhaye Rangarang 196B Elahe & Golpa 20:09 23:09 4:09 5:09 7:39
Golhaye Rangarang 542 Ahdieh & Iraj 20:38 23:38 4:38 5:38 8:08
Shakhe Gol 071 Ghavami 21:06 0:06 5:06 6:06 8:36
Golhaye Taaze 129 Iraj 21:19 0:19 5:19 6:19 8:49
Golhaye Rangarang 476 Ahdieh & Iraj 21:46 0:46 5:46 6:46 9:16
Moosighiye Irani   Ghavami 22:14 1:14 6:14 7:14 9:44
Barge Sabz 150 Golpa 22:45 1:45 6:45 7:45 10:15
Golhaye Rangarang 311 Pooran & Shahidi 23:14 2:14 7:14 8:14 10:44
Barge Sabz 068 Ghavami (Fakhtei) 23:43 2:43 7:43 8:43 11:13
Golhaye Rangarang 241 Elahe & Golpa 0:11 3:11 8:11 9:11 11:41
Golhaye Rangarang 214B Ghavami (Fakhtei) 0:47 3:47 8:47 9:47 12:17
Barge Sabz 290 Vafaee 1:16 4:16 9:16 10:16 12:46
Golhaye Taaze 147 Shajarian 1:41 4:41 9:41 10:41 13:11
Golhaye Rangarang 526 Marzieh & Iraj 2:11 5:11 10:11 11:11 13:41
Golhaye Rangarang 358 Elahe & Ghavami 2:38 5:38 10:38 11:38 14:08
Moosighiye Irani   Delkash 3:08 6:08 11:08 12:08 14:38
Barge Sabz 238 Shahidi 3:36 6:36 11:36 12:36 15:06
Barge Sabz 062 Ghavami (Fakhtei) 4:03 7:03 12:03 13:03 15:33
Golhaye Rangarang 581 Ghavami (Fakhtei) 4:31 7:31 12:31 13:31 16:01
Golhaye Rangarang 308 Shahidi 5:00 8:00 13:00 14:00 16:30
Golhaye Rangarang 142 Marzieh 5:29 8:29 13:29 14:29 16:59
Golhaye Rangarang 351 Shahidi 5:59 8:59 13:59 14:59 17:29
Golhaye Taaze 023 Elahe & Shajarian 6:26 9:26 14:26 15:26 17:56
Barge Sabz 233 Shahidi 6:50 9:50 14:50 15:50 18:20
Golhaye Rangarang 456 Khansari & Vafaee 7:19 10:19 15:19 16:19 18:49
Barge Sabz 106 Khansari 7:48 10:48 15:48 16:48 19:18
Golhaye Rangarang 447 Ahdieh & Ghavami (Fakhtei) 8:14 11:14 16:14 17:14 19:44
Golhaye Taaze 180 Shajarian 8:43 11:43 16:43 17:43 20:13
Shakhe Gol 337 Shahidi 9:11 12:11 17:11 18:11 20:41
Golhaye Rangarang 475 Ahdiyeh & Golpa 9:26 12:26 17:26 18:26 20:56
Shakhe Gol 277 Vigen & Elahe 9:53 12:53 17:53 18:53 21:23
Golhaye Rangarang 486 Ahdieh & Golpa 10:35 13:35 18:35 19:35 22:05
Golhaye Rangarang 429 Elahe & Iraj 11:03 14:03 19:03 20:03 22:33
Golhaye Rangarang 477 Khansari & Nahid 11:33 14:33 19:33 20:33 23:03
Golhaye Taaze 039 Iraj 12:00 15:00 20:00 21:00 23:30
Golhaye Rangarang 544B Elahe & Shahidi & Shajarian 12:23 15:23 20:23 21:23 23:53
               
               
order-top:none;border-left:none'>059 Sima Bina 10:32 13:32 18:32 19:32 22:02 Golhaye Rangarang 234 Banan 10:45 13:45 18:45 19:45 22:15 ay:none'> 3975 style='border-top:none;border-left:none' x:num="42717.951322442139">22:49 -left:none' x:num="42705.541657592687">12:59 15:59 20:59 21:59 0:29 Shakhe Gol 032 Azar 12:43 15:43 20:43 21:43 0:13 Barge Sabz 116 Khansari 12:59 15:59 20:59 21:59 0:29