ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Shakhe Gol 264 Ghavami (Fakhtei) 12:38 15:38 20:38 21:38 0:08
Golhaye Taaze 110 Ahdieh & Iraj 13:07 16:07 21:07 22:07 0:37
Golhaye Rangarang 286B Marzieh & Ghavami 13:37 16:37 21:37 22:37 1:07
Barge Sabz 100 Ghavami (Fakhtei) 14:05 17:05 22:05 23:05 1:35
Barge Sabz 226 Massoudi 14:36 17:36 22:36 23:36 2:06
Golhaye Rangarang 457 Nahid & Ghavami 15:03 18:03 23:03 0:03 2:33
Barge Sabz 174 Golpa 15:32 18:32 23:32 0:32 3:02
Golhaye Taaze 187 Shajarian 16:00 19:00 0:00 1:00 3:30
Shakhe Gol 410 Khansari & Shajarian 16:28 19:28 0:28 1:28 3:58
Shakhe Gol 050 Sima Bina 17:22 20:22 1:22 2:22 4:52
Golhaye Rangarang 549 Marzieh & Iraj 17:37 20:37 1:37 2:37 5:07
Golhaye Rangarang 269 Sima Bina & Ghavami (Fakhtei) 17:57 20:57 1:57 2:57 5:27
Golhaye Rangarang 579 Hayede 18:27 21:27 2:27 3:27 5:57
Golhaye Taaze 133 Shajarian 18:58 21:58 2:58 3:58 6:28
Golhaye Taaze 047 Khansari 19:25 22:25 3:25 4:25 6:55
Moosighiye Irani   Delkash 19:49 22:49 3:49 4:49 7:19
Shakhe Gol 283 Ghavami (Fakhtei) 20:13 23:13 4:13 5:13 7:43
Shakhe Gol 324 Elahe & Vigen 20:27 23:27 4:27 5:27 7:57
Golhaye Rangarang 418 Ahdieh & Golpa 20:56 23:56 4:56 5:56 8:26
Golhaye Taaze 130 Khansari 21:25 0:25 5:25 6:25 8:55
Barge Sabz 059 Ghavami (Fakhtei) 21:54 0:54 5:54 6:54 9:24
Golhaye Javidan !!! Roohbakhsh 22:20 1:20 6:20 7:20 9:50
Golhaye Rangarang 442 Ahdieh & Ghavami 22:49 1:49 6:49 7:49 10:19
Golhaye Rangarang 218 Ghavami & Marzieh 23:20 2:20 7:20 8:20 10:50
Golhaye Sahraee 043 Massoudi 23:47 2:47 7:47 8:47 11:17
Golhaye Rangarang 454 Ghavami & Iraj & Nahid 0:01 3:01 8:01 9:01 11:31
Golhaye Taaze 085 Shajarian 0:44 3:44 8:44 9:44 12:14
Golhaye Javidan 140 Ghavami (Fakhtei) 1:11 4:11 9:11 10:11 12:41
Golhaye Taaze 017 Khansari 1:57 4:57 9:57 10:57 13:27
Shakhe Gol 437 Khansari 2:25 5:25 10:25 11:25 13:55
Barge Sabz 159 Ghavami (Fakhtei) 2:53 5:53 10:53 11:53 14:23
Golhaye Rangarang 126 Banan 3:20 6:20 11:20 12:20 14:50
Barge Sabz 020 Emade Khorasani 3:49 6:49 11:49 12:49 15:19
Golhaye Taaze 100 Shajarian 4:20 7:20 12:20 13:20 15:50
Golhaye Rangarang 215 Banan 4:50 7:50 12:50 13:50 16:20
Shakhe Gol 386 Vafaee 5:19 8:19 13:19 14:19 16:49
Golhaye Javidan !!! Abdolali Vaziri 5:46 8:46 13:46 14:46 17:16
Barge Sabz 229 Ghavami (Fakhtei) 6:13 9:13 14:13 15:13 17:43
Golhaye Taaze 102 Shajarian 6:43 9:43 14:43 15:43 18:13
Barge Sabz 253 Ghavami (Fakhtei) 7:13 10:13 15:13 16:13 18:43
Shakhe Gol 174 Marzieh 7:37 10:37 15:37 16:37 19:07
Moosighiye Irani   ye Irani - Sima Bina & Elahe & 7:51 10:51 15:51 16:51 19:21
Shakhe Gol 083 Massoudi 8:48 11:48 16:48 17:48 20:18
Golhaye Rangarang 210 Banan 9:01 12:01 17:01 18:01 20:31
Golhaye Taaze 176 Shajarian 9:37 12:37 17:37 18:37 21:07
Shakhe Gol 312 Kooros 10:06 13:06 18:06 19:06 21:36
Golhaye Taaze 080 Sima Bina & Shahidi 10:21 13:21 18:21 19:21 21:51
Golhaye Taaze 157 Shahidi & Sima Bina 10:47 13:47 18:47 19:47 22:17
Golhaye Rangarang 555 Elahe & Golpa 11:17 14:17 19:17 20:17 22:47
Golhaye Rangarang 270 Parvin & Shahidi 11:46 14:46 19:46 20:46 23:16
Golhaye Javidan 155 Ghavami (Fakhtei) & Shahidi 12:29 15:29 20:29 21:29 23:59
         
         
               
align=left style='border-top:none;border-left:none'>028 Farah 10:49 13:49 18:49 19:49 22:19 Golhaye Rangarang 436 Marzieh 11:15 14:15 19:15 20:15 22:45 '> -left:none' x:num="42705.541657592687">12:59 15:59 20:59 21:59 0:29 Shakhe Gol 032 Azar 12:43 15:43 20:43 21:43 0:13 Barge Sabz 116 Khansari 12:59 15:59 20:59 21:59 0:29