برگشت به صفحه اول

 ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Barge Sabz 051 Zabihi 12:47 15:47 20:47 21:47 0:17
Shakhe Gol 179 Marzieh 13:12 16:12 21:12 22:12 0:42
Shakhe Gol 212 Golpa 13:27 16:27 21:27 22:27 0:57
Barge Sabz 055 Golpa 13:56 16:56 21:56 22:56 1:26
Shakhe Gol 331 Ghavami (Fakhtei) 14:21 17:21 22:21 23:21 1:51
Golhaye Rangarang 256 Banan 14:36 17:36 22:36 23:36 2:06
Shakhe Gol 061 Massoudi 15:05 18:05 23:05 0:05 2:35
Golhaye Rangarang 243 Ghavami (Fakhtei) & Marzieh 15:19 18:19 23:19 0:19 2:49
Golhaye Taaze 022 Ghavami (Fakhtei) 15:48 18:48 23:48 0:48 3:18
Shakhe Gol 302 Shahidi 16:10 19:10 0:10 1:10 3:40
Shakhe Gol 333 Parvin 16:25 19:25 0:25 1:25 3:55
Shakhe Gol 035 Sima Bina 16:39 19:39 0:39 1:39 4:09
Shakhe Gol 133 Massoudi 16:54 19:54 0:54 1:54 4:24
Golhaye Rangarang 522 Golpa & Iraj & Pooran 17:07 20:07 1:07 2:07 4:37
Barge Sabz 137 Ghavami (Fakhtei) 17:57 20:57 1:57 2:57 5:27
Barge Sabz 277 Ghavami (Fakhtei) 18:25 21:25 2:25 3:25 5:55
Golhaye Sahraee 011B Sima Bina 18:51 21:51 2:51 3:51 6:21
Barge Sabz 105 Khansari 19:05 22:05 3:05 4:05 6:35
Golhaye Javidan 142 Ghavami (Fakhtei) & Golpa 19:33 22:33 3:33 4:33 7:03
Golhaye Rangarang 345B Elahe & Ghavami (Fakhtei) & Sh 20:19 23:19 4:19 5:19 7:49
Shakhe Gol 359 Iraj 21:05 0:05 5:05 6:05 8:35
Barge Sabz 038 Zabihi 21:32 0:32 5:32 6:32 9:02
Golhaye Rangarang 118 Marzieh 22:00 1:00 6:00 7:00 9:30
Shakhe Gol 366 Khansari 22:27 1:27 6:27 7:27 9:57
Shakhe Gol 095 Marzieh 22:52 1:52 6:52 7:52 10:22
Barge Sabz 305 Golpa 23:07 2:07 7:07 8:07 10:37
Shakhe Gol 218 Golpa 23:30 2:30 7:30 8:30 11:00
Barge Sabz 179 Khansari 23:57 2:57 7:57 8:57 11:27
Golhaye Rangarang 574 Elahe & Shahidi 0:24 3:24 8:24 9:24 11:54
Golhaye Rangarang 224C Banan 0:48 3:48 8:48 9:48 12:18
Golhaye Taaze 012 Khansari 1:18 4:18 9:18 10:18 12:48
Barge Sabz 121 Ghavami (Fakhtei) 1:47 4:47 9:47 10:47 13:17
Golhaye Rangarang 232 Banan 2:12 5:12 10:12 11:12 13:42
Golhaye Taaze 041 Iraj 2:41 5:41 10:41 11:41 14:11
Barge Sabz 170 Ghavami (Fakhtei) 3:08 6:08 11:08 12:08 14:38
Golhaye Rangarang 534 Iraj & Ahdieh 3:34 6:34 11:34 12:34 15:04
Golhaye Rangarang 200 Marzieh 4:02 7:02 12:02 13:02 15:32
Moosighiye Irani   Elahe 4:49 7:49 12:49 13:49 16:19
Golhaye Taaze 055 Iraj 5:22 8:22 13:22 14:22 16:52
Golhaye Rangarang 392 Ghavami (Fakhtei) & Nahid 5:46 8:46 13:46 14:46 17:16
Shakhe Gol 096 Golpa 6:16 9:16 14:16 15:16 17:46
Golhaye Rangarang 428 Mahasti & Shahidi 6:43 9:43 14:43 15:43 18:13
Shakhe Gol 276 Shahidi 7:12 10:12 15:12 16:12 18:42
Golhaye Taaze 029 Shahidi 7:54 10:54 15:54 16:54 19:24
Golhaye Rangarang 501 Sima Bina & Ghavami (Fakhtei) 8:17 11:17 16:17 17:17 19:47
Golhaye Javidan 125 Marzieh & Ghavami (Fakhtei) 8:46 11:46 16:46 17:46 20:16
Shakhe Gol 063 Golpa 9:30 12:30 17:30 18:30 21:00
Barge Sabz 264 Vafaee 9:58 12:58 17:58 18:58 21:28
Golhaye Rangarang 203 Ghavami (Fakhtei) 10:23 13:23 18:23 19:23 21:53
Golhaye Taaze 028 Iraj 10:54 13:54 18:54 19:54 22:24
Golhaye Javidan 137 Amir Hayati & Ghavami & (Fakht 11:17 14:17 19:17 20:17 22:47
Golhaye Javidan !!! Banan & Vaziri 12:03 15:03 20:03 21:03 23:33
               
               

برگشت به صفحه اول