ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Barge Sabz 271 Shajarian 12:55 15:55 20:55 21:55 0:25
Golhaye Rangarang 172 Banan 13:16 16:16 21:16 22:16 0:46
Shakhe Gol 439 Shajarian 13:47 16:47 21:47 22:47 1:17
Golhaye Taaze 143 Nader Golchin 14:15 17:15 22:15 23:15 1:45
Golhaye Taaze 009 Khansari 14:43 17:43 22:43 23:43 2:13
Golhaye Sahraee 045 Azar 15:12 18:12 23:12 0:12 2:42
Golhaye Rangarang 258B  Elahe & Ghavami (Fakhtei) 15:25 18:25 23:25 0:25 2:55
Shakhe Gol 339 Golpa 15:55 18:55 23:55 0:55 3:25
Shakhe Gol 037 Sima Bina 16:10 19:10 0:10 1:10 3:40
Golhaye Rangarang 165 Marzieh 16:23 19:23 0:23 1:23 3:53
Barge Sabz 002 Zabihi 16:53 19:53 0:53 1:53 4:23
Shakhe Gol 450 Shajarian 17:21 20:21 1:21 2:21 4:51
Golhaye Rangarang 266B  Shahidi 17:46 20:46 1:46 2:46 5:16
Shakhe Gol 367 Khansari 18:14 21:14 2:14 3:14 5:44
Shakhe Gol 093 Marzieh 18:27 21:27 2:27 3:27 5:57
Golhaye Rangarang 201 Banan 18:41 21:41 2:41 3:41 6:11
Barge Sabz 044 Iraj 19:27 22:27 3:27 4:27 6:57
Shakhe Gol 438 Vafaee 19:54 22:54 3:54 4:54 7:24
Barge Sabz 302 Golpa 20:19 23:19 4:19 5:19 7:49
Barge Sabz 128 Ghavami (Fakhtei) 20:40 23:40 4:40 5:40 8:10
Barge Sabz 267 Iraj 21:08 0:08 5:08 6:08 8:38
Moosighiye Irani   Shahidi 21:35 0:35 5:35 6:35 9:05
Golhaye Taaze 087 Shajarian 21:58 0:58 5:58 6:58 9:28
Shakhe Gol 120 Elahe 22:22 1:22 6:22 7:22 9:52
Golhaye Taaze 019 Khansari 22:35 1:35 6:35 7:35 10:05
Shakhe Gol 233 Zabihi 23:00 2:00 7:00 8:00 10:30
Shakhe Gol 394 Shahidi 23:28 2:28 7:28 8:28 10:58
Shakhe Gol 259 Banan & Golpa & Elahe & Sima B 23:52 2:52 7:52 8:52 11:22
Barge Sabz 168 Iraj 0:33 3:33 8:33 9:33 12:03
Shakhe Gol 052 Nasser Masoudi 1:00 4:00 9:00 10:00 12:30
Shakhe Gol 421 Khansari 1:14 4:14 9:14 10:14 12:44
Moosighiye Irani   Ghavami (Fakhtei) 1:38 4:38 9:38 10:38 13:08
Barge Sabz 127 Iraj 2:05 5:05 10:05 11:05 13:35
Golhaye Taaze 077 Shajarian 2:31 5:31 10:31 11:31 14:01
Moosighiye Irani   Delkash 2:57 5:57 10:57 11:57 14:27
Golhaye Rangarang 420 Mahasti & Iraj 3:25 6:25 11:25 12:25 14:55
Golhaye Rangarang 531 Marzieh & Iraj 3:54 6:54 11:54 12:54 15:24
Barge Sabz 102 Khansari 4:23 7:23 12:23 13:23 15:53
Barge Sabz 161 Ghavami (Fakhtei) 4:50 7:50 12:50 13:50 16:20
Golhaye Javidan !!! Abdolali Vaziri 5:18 8:18 13:18 14:18 16:48
Shakhe Gol 397 Iraj 5:41 8:41 13:41 14:41 17:11
Shakhe Gol 414 Pooran & Golpa 6:08 9:08 14:08 15:08 17:38
Barge Sabz 213 Ghavami (Fakhtei) 6:37 9:37 14:37 15:37 18:07
Moosighiye Irani   Marzieh 7:05 10:05 15:05 16:05 18:35
Barge Sabz 203 Ghavami (Fakhtei) 7:32 10:32 15:32 16:32 19:02
Golhaye Taaze 067 Shahidi 7:58 10:58 15:58 16:58 19:28
Shakhe Gol 135 Marzieh  8:22 11:22 16:22 17:22 19:52
Shakhe Gol 059 Yasamin 8:36 11:36 16:36 17:36 20:06
Barge Sabz 153 Khansari 8:49 11:49 16:49 17:49 20:19
Shakhe Gol 455 Kooros 9:17 12:17 17:17 18:17 20:47
Shakhe Gol 082 Banan 9:32 12:32 17:32 18:32 21:02
Barge Sabz 005 Zabihi 9:47 12:47 17:47 18:47 21:17
Shakhe Gol 261 Golpa 10:18 13:18 18:18 19:18 21:48
Golhaye Rangarang 293B Marzieh & Ghavami (Fakhtei) 10:47 13:47 18:47 19:47 22:17
> PAGE WIZARD--> 7780 style='border-top:none;border-left:none' x:num="42087.888527048599">21:19