ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Barge Sabz 153 Khansari 12:41 15:41 20:41 21:41 0:11
Shakhe Gol 455 Kooros 13:09 16:09 21:09 22:09 0:39
Shakhe Gol 082 Banan 13:24 16:24 21:24 22:24 0:54
Barge Sabz 005 Zabihi 13:39 16:39 21:39 22:39 1:09
Shakhe Gol 261 Golpa 14:10 17:10 22:10 23:10 1:40
Golhaye Rangarang 293B Marzieh & Ghavami (Fakhtei) 14:39 17:39 22:39 23:39 2:09
Golhaye Rangarang 415 Parvin & Ghavami  15:04 18:04 23:04 0:04 2:34
Golhaye Taaze 076 Khansari 15:33 18:33 23:33 0:33 3:03
Barge Sabz 176 Iraj 15:57 18:57 23:57 0:57 3:27
Barge Sabz 211 Amir Hayati 16:23 19:23 0:23 1:23 3:53
Shakhe Gol 338 Shahidi 16:52 19:52 0:52 1:52 4:22
Golhaye Javidan 147 Ghavami (Fakhtei) & Golpa 17:22 20:22 1:22 2:22 4:52
Barge Sabz 256 Golpa 18:09 21:09 2:09 3:09 5:39
Shakhe Gol 140 Azar 18:36 21:36 2:36 3:36 6:06
Barge Sabz 090 Golpa 18:50 21:50 2:50 3:50 6:20
Shakhe Gol 399 Khansari 19:18 22:18 3:18 4:18 6:48
Golhaye Taaze 026 Shahidi 19:44 22:44 3:44 4:44 7:14
Golhaye Taaze 004 Shahidi 20:09 23:09 4:09 5:09 7:39
Shakhe Gol 156 Marzieh 20:39 23:39 4:39 5:39 8:09
Golhaye Rangarang 245 Banan 20:54 23:54 4:54 5:54 8:24
Barge Sabz 221 Ghavami (Fakhtei) 21:40 0:40 5:40 6:40 9:10
Golhaye Taaze 152 Khansari 22:09 1:09 6:09 7:09 9:39
Barge Sabz 048 Ghavami (Fakhtei) 22:35 1:35 6:35 7:35 10:05
Golhaye Rangarang 491 Iraj & Sima Bina & Golpa 23:05 2:05 7:05 8:05 10:35
Golhaye Rangarang 560 Mahmoodi & Mahasti 23:58 2:58 7:58 8:58 11:28
Moosighiye Irani   Khansari 0:28 3:28 8:28 9:28 11:58
Golhaye Rangarang 462 Nahid & Golpa 0:53 3:53 8:53 9:53 12:23
Shakhe Gol 404 Shahidi 1:18 4:18 9:18 10:18 12:48
Shakhe Gol 295 Elahe 1:46 4:46 9:46 10:46 13:16
Shakhe Gol 108 Golpa 2:01 5:01 10:01 11:01 13:31
Golhaye Taaze 089 Golpa 2:27 5:27 10:27 11:27 13:57
Barge Sabz 273 Khansari 2:53 5:53 10:53 11:53 14:23
Barge Sabz 163 Ghavami (Fakhtei) 3:18 6:18 11:18 12:18 14:48
Golhaye Sahraee 009 Sima Bina 3:46 6:46 11:46 12:46 15:16
Golhaye Rangarang 237 Banan 4:00 7:00 12:00 13:00 15:30
Golhaye Rangarang 230 Banan 4:28 7:28 12:28 13:28 15:58
Golhaye Taaze 050 Shahidi 5:09 8:09 13:09 14:09 16:39
Shakhe Gol 070 Yasamin 5:36 8:36 13:36 14:36 17:06
Golhaye Rangarang 250 Banan 5:49 8:49 13:49 14:49 17:19
Moosighiye Irani   Zande Vakil 6:17 9:17 14:17 15:17 17:47
Barge Sabz 131 Shahidi 6:29 9:29 14:29 15:29 17:59
Golhaye Rangarang 305 Shahidi 6:56 9:56 14:56 15:56 18:26
Golhaye Rangarang 244 Marzieh & Golpa 7:24 10:24 15:24 16:24 18:54
Golhaye Rangarang 504 Marzieh & Shahidi 7:54 10:54 15:54 16:54 19:24
Golhaye Rangarang 371 Elahe & Shahidi 8:21 11:21 16:21 17:21 19:51
Golhaye Rangarang 162B Marzieh 8:50 11:50 16:50 17:50 20:20
Golhaye Taaze 093 Ahdieh & Shahidi 9:33 12:33 17:33 18:33 21:03
Golhaye Sahraee 005 Azar 10:01 13:01 18:01 19:01 21:31
Moosighiye Irani   Shajarian & Gloria 10:14 13:14 18:14 19:14 21:44
Barge Sabz 184 Golpa 10:45 13:45 18:45 19:45 22:15
Golhaye Sahraee 037 Massoudi 11:10 14:10 19:10 20:10 22:40
Golhaye Rangarang 303 Elahe & Shahidi 11:25 14:25 19:25 20:25 22:55
Shakhe Gol 391 Golpa 11:55 14:55 19:55 20:55 23:25
Barge Sabz 081 Ghavami (Fakhtei) 12:11 15:11 20:11 21:11 23:41
style='width:50pt'> !----------------------------->