ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Golhaye Sahraee 061 Elahe & Vigen 12:50 15:50 20:50 21:50 0:20
Shakhe Gol 289 Pooran & Shahidi 13:05 16:05 21:05 22:05 0:35
Golhaye Taaze 114 Shahidi 13:19 16:19 21:19 22:19 0:49
Shakhe Gol 274 Pooran 13:48 16:48 21:48 22:48 1:18
Golhaye Taaze 153 Shajarian 14:03 17:03 22:03 23:03 1:33
Barge Sabz 009 Zabihi 14:30 17:30 22:30 23:30 2:00
Barge Sabz 266 Vafaei 14:58 17:58 22:58 23:58 2:28
Golhaye Rangarang 297 Shahidi 15:24 18:24 23:24 0:24 2:54
Shakhe Gol 141 Azar 15:52 18:52 23:52 0:52 3:22
Shakhe Gol 441 Golpa 16:06 19:06 0:06 1:06 3:36
Shakhe Gol 245 Golpa 16:34 19:34 0:34 1:34 4:04
Golhaye Taaze 054 Shajarian 17:01 20:01 1:01 2:01 4:31
Golhaye Javidan 093 Banan 17:23 20:23 1:23 2:23 4:53
Golhaye Rangarang 345 Elahe & Shahidi 17:52 20:52 1:52 2:52 5:22
Shakhe Gol 192 Marzieh 18:21 21:21 2:21 3:21 5:51
Barge Sabz 286 Massoudi 18:37 21:37 2:37 3:37 6:07
Golhaye Rangarang 444 Pooran & Iraj 19:02 22:02 3:02 4:02 6:32
Golhaye Rangarang 231B  Marzieh & Golpa 19:30 22:30 3:30 4:30 7:00
Golhaye Taaze 136 Iraj 20:00 23:00 4:00 5:00 7:30
Barge Sabz 167 Shahidi 20:28 23:28 4:28 5:28 7:58
Shakhe Gol 041 Azar 20:56 23:56 4:56 5:56 8:26
Golhaye Rangarang 413 Nahid & Ghavami (Fakhtei) 21:11 0:11 5:11 6:11 8:41
Shakhe Gol 371 Iraj 21:40 0:40 5:40 6:40 9:10
Moosighiye Irani   Delkash 22:07 1:07 6:07 7:07 9:37
Golhaye Rangarang 532 Ahdieh & Khansari 22:34 1:34 6:34 7:34 10:04
Golhaye Rangarang 424 Nahid & Ghavami (Fakhtei) 23:01 2:01 7:01 8:01 10:31
Moosighiye Irani   Delkash 23:31 2:31 7:31 8:31 11:01
Golhaye Taaze 043 Golpa 23:57 2:57 7:57 8:57 11:27
Barge Sabz 261 Shajarian 0:22 3:22 8:22 9:22 11:52
Golhaye Rangarang 287 Elahe & Ghavami (Fakhtei) 0:44 3:44 8:44 9:44 12:14
Golhaye Rangarang 125 Marzieh 1:13 4:13 9:13 10:13 12:43
Golhaye Taaze 059 Shahidi 1:42 4:42 9:42 10:42 13:12
Moosighiye Irani   Farah 2:06 5:06 10:06 11:06 13:36
Shakhe Gol 224 Marzieh 2:24 5:24 10:24 11:24 13:54
Golhaye Rangarang 552 Sima Bina & Ghavami 2:37 5:37 10:37 11:37 14:07
Golhaye Sahraee 060 Azar 3:02 6:02 11:02 12:02 14:32
Golhaye Rangarang 446 Sima Bina & Ghavami (Fakhtei) 3:16 6:16 11:16 12:16 14:46
Golhaye Taaze 126 Marzieh 3:43 6:43 11:43 12:43 15:13
Shakhe Gol 335 Golpa 4:10 7:10 12:10 13:10 15:40
Barge Sabz 065 Khansari 4:25 7:25 12:25 13:25 15:55
Shakhe Gol 440 Ghavami (Fakhtei) 4:54 7:54 12:54 13:54 16:24
Golhaye Taaze 140 Simin Ghanem & Shajarian 5:20 8:20 13:20 14:20 16:50
Golhaye Taaze 002 Shahidi 5:50 8:50 13:50 14:50 17:20
Shakhe Gol 402 Shajarian 6:16 9:16 14:16 15:16 17:46
Moosighiye Irani   Khansari 6:42 9:42 14:42 15:42 18:12
Golhaye Javidan 141 Golpa & Ghavami (Fakhtei) 7:14 10:14 15:14 16:14 18:44
Barge Sabz 208 Ghavami (Fakhtei) 8:01 11:01 16:01 17:01 19:31
Golhaye Rangarang 483 Sima Bina & Khansari 8:30 11:30 16:30 17:30 20:00
Barge Sabz 045 Abdolali Vaziri 8:59 11:59 16:59 17:59 20:29
Golhaye Javidan 145 Golpa & Banan 9:29 12:29 17:29 18:29 20:59
Moosighiye Irani   Marzieh 10:08 13:08 18:08 19:08 21:38
Shakhe Gol 087 Farah 10:35 13:35 18:35 19:35 22:05
Golhaye Taaze 072 Shajarian 10:49 13:49 18:49 19:49 22:19
Golhaye Rangarang 557 Elahe & Khansari 11:13 14:13 19:13 20:13 22:43
='border-top:none;border-left:none' x:num="42514.79347576388">19:02 21:32 > OUTPUT FROM EXCEL PUBLISH AS WEB PAGE WIZARD-->