برگشت به صفحه اول

 ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Golhaye Rangarang 309 Pooran & Shahidi 12:54 15:54 20:54 21:54 0:24
Barge Sabz 274 Vafaee 13:21 16:21 21:21 22:21 0:51
Golhaye Rangarang 251 Elahe & Ghavami & Banan & Golp 13:45 16:45 21:45 22:45 1:15
Golhaye Taaze 048 Shajarian 14:29 17:29 22:29 23:29 1:59
Moosighiye Irani   Marzieh 14:52 17:52 22:52 23:52 2:22
Shakhe Gol 033 Elahe 15:17 18:17 23:17 0:17 2:47
Shakhe Gol 329 Shahidi 15:30 18:30 23:30 0:30 3:00
Shakhe Gol 247 Shahidi 15:45 18:45 23:45 0:45 3:15
Golhaye Rangarang 506 Ghavami & Hayede 16:14 19:14 0:14 1:14 3:44
Golhaye Javidan !!! Banan 16:42 19:42 0:42 1:42 4:12
Barge Sabz 074 Ghavami (Fakhtei) 17:22 20:22 1:22 2:22 4:52
Golhaye Rangarang 302 Elahe & Shahidi 17:44 20:44 1:44 2:44 5:14
Golhaye Rangarang 117 Zabihi 18:13 21:13 2:13 3:13 5:43
Golhaye Rangarang 419 Marzieh 18:42 21:42 2:42 3:42 6:12
Golhaye Javidan 131 Banan & Ghavami (Fakhtei) 19:11 22:11 3:11 4:11 6:41
Golhaye Javidan 085 Abdolali Vaziri 19:55 22:55 3:55 4:55 7:25
Golhaye Javidan 151 Golpa 20:42 23:42 4:42 5:42 8:12
Golhaye Rangarang 384 Elahe & Ghavami 21:26 0:26 5:26 6:26 8:56
Shakhe Gol 378 Shahidi 22:12 1:12 6:12 7:12 9:42
Shakhe Gol 197 Parvin 22:37 1:37 6:37 7:37 10:07
Shakhe Gol 158 Golpa 22:52 1:52 6:52 7:52 10:22
Golhaye Rangarang 242 Banan 23:18 2:18 7:18 8:18 10:48
Golhaye Rangarang 423 Pooran & Iraj 0:02 3:02 8:02 9:02 11:32
Shakhe Gol 216 Shahidi 0:31 3:31 8:31 9:31 12:01
Shakhe Gol 031 Mostaghim 1:00 4:00 9:00 10:00 12:30
Shakhe Gol 048 Khansari 1:14 4:14 9:14 10:14 12:44
Golhaye Taaze 030 Khansari 1:29 4:29 9:29 10:29 12:59
Golhaye Rangarang 561 Hayede 1:54 4:54 9:54 10:54 13:24
Shakhe Gol 362 Shahidi & Nahid 2:20 5:20 10:20 11:20 13:50
Shakhe Gol 252 Golpa 2:46 5:46 10:46 11:46 14:16
Golhaye Rangarang 567 Sima Bina & Shajarian 3:13 6:13 11:13 12:13 14:43
Barge Sabz 115 Dadbeh 3:40 6:40 11:40 12:40 15:10
Shakhe Gol 113 Kooros 4:06 7:06 12:06 13:06 15:36
Golhaye Sahraee 024 Massoudi 4:24 7:24 12:24 13:24 15:54
Golhaye Taaze 131 Sogol & Shahidi 4:38 7:38 12:38 13:38 16:08
Shakhe Gol 290 Elahe 5:07 8:07 13:07 14:07 16:37
Golhaye Javidan !!! Abdolali Vaziri 5:21 8:21 13:21 14:21 16:51
Golhaye Rangarang 490 Homeira 5:52 8:52 13:52 14:52 17:22
Shakhe Gol 385 Ghavami (Fakhtei) 6:20 9:20 14:20 15:20 17:50
Golhaye Taaze 106 Shajarian 6:47 9:47 14:47 15:47 18:17
Barge Sabz 039 Ghavami (Fakhtei) 7:15 10:15 15:15 16:15 18:45
Shakhe Gol 193 Golpa 7:44 10:44 15:44 16:44 19:14
Barge Sabz 083 Banan 8:12 11:12 16:12 17:12 19:42
Barge Sabz 191 Ghavami (Fakhtei) 8:38 11:38 16:38 17:38 20:08
Golhaye Rangarang 310 Pooran & Shahidi 9:06 12:06 17:06 18:06 20:36
Barge Sabz 181 Ghavami (Fakhtei) 9:34 12:34 17:34 18:34 21:04
Barge Sabz !!! Ghavami 10:03 13:03 18:03 19:03 21:33
Golhaye Rangarang 480 Sima Bina & Iraj 10:33 13:33 18:33 19:33 22:03
Barge Sabz 157 Massoudi 10:59 13:59 18:59 19:59 22:29
Barge Sabz 033 Zohre 11:26 14:26 19:26 20:26 22:56
Golhaye Taaze 122 Shahidi 11:56 14:56 19:56 20:56 23:26
Golhaye Rangarang 216B Banan 12:22 15:22 20:22 21:22 23:52
               
               

برگشت به صفحه اول